XOŞ GÖRDUK
search
SALAM
menu
person

NEWS AND UDATES


1 2 »
Категория: Talish xabon | Просмотров: 229 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 07.12.2018 | Комментарии (0)

Əzizə qeramiyə tolışə poeziyə həvəskoon, noyabrə manqədə moəo bıə tolışi şairon təbrik bıkəmon. Xıdo bəvon xəşəconi bıdə. 1) Əli Azər Bandıj (Masalli r.Kuləton di. 02.11.1979) 2) Kərbəlayi Sadıx (Masalli r. Miyonku di. 02.11.1964) 3) Camal Lələzoə (Masalli r.Ğızləvo di. 10.11.1952) 4) Aqşin Dadaşzadə. (Masalli r. Ninəlov di. 12.11.1990) 5) Pərviz Həkimov. Ostoro r. Burzuband di. 26.11.1964


... Читать дальше »
Категория: Talish xabon | Просмотров: 215 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 07.12.2018 | Комментарии (0)

Талышский канал OTV целый год в эфире!

Талышский канал OTV целый год в эфире!

ДЕКАБРЬ 4TH, 2018

«Наше видение — видение нации, наш голос — голос нации»

Ещё год назад никто не мог себе представить, что такое возможно в талышском информационном пространстве. В то время, как во всех странах мира развивались независимые информационные телеканалы и шло вещание на родных языках, у талышей не было ни независимых телеканалов, ни вещания интересных информационных передач на родном языке. В результате чего, талыши, не имея своих источников информации, вынуждены были получать её от враждебно настроенных к талышам СМИ, т.е. через их призму.

Но всё изменилось, когда на «медиасцену» вышел поэт Забил Магеррамов (Мадож). Идею талышского п ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 198 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.12.2018 | Комментарии (0)

Zəncandan talış dili nümunələri – Xoini tati ləhcəsi

 

Talış dili haqqıda bundan əvvəl də bir xeyli söhbətimiz keçdi. Onun ləhcələri və bölgüsü haqqında az da olsa məlumat verməyə çalışdıq (Bax: Azəri dilinin yadigarı- talış dili). Bu dəfəki mövzumuzu Zəncan bölgəsində son vaxtlara qədər itməkdə olan Xoin ləhcəsi haqqındadır. Xoin Zəncan şəhərindən 60 km cənub-qərbdə,  İcarud bəxşində yerləşir yerləşir. Bu ləhcəsi Xoin və ona bitişik məntəqələrdə yayılmış bir ləhcədir. Hazırda bu ləhcə itmə təhlükəsi ilə üz-üzədir, təəssüflə qeyd edək ki, talışın bir çox ləhcələri kimi onu da xilas etmək artıq mümkün deyil. Xoinlilər öz dillərinə Dih(Di) zuan(kənd dili) deyirlər. Xoin vaxtilə inkişaf etmiş məntəqə olsa da son onilliklərdə kəndin əhalisi ərazini tərk edib Tehrana və digər şəhərlər ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 196 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 03.12.2018 | Комментарии (0)

“Subtropik əməliyyatı” adı altında Talış xalqına qarşı quldurluq və soyğunçuluq... 

 

İyul 17, 2018
“Subtropik əməliyyatı” adı altında Talış xalqına qarşı quldurluq və soyğunçuluq... (Arxiv)
 

Hilal Məmmədov: "...Azərbaycan Talış Xalq Partıyasının (ATXP) Bakıda keçirilən 25 iyul 1992-ci il tarixli təsis qurultayında bu olayı kəskin şəkildə tənqid edərək, yenicə seçilmiş (17 iyul) prezident Ə.Elçibəydən bu hadisəyə siyasi qiymət verilməsini tələb etdik... Əfsus ki, o vaxtlar digər instansiyalara da saysız-hesabsız müraciətlərimiz cavabsiz qaldı..."

 26 il öncə, 16 iyul 1992-ci il tarixdə, bilavasitə o vaxtkı DİN naziri İ.Həmidovun rəhbərliyilə Talış regionunda &ldquo ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 197 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 02.12.2018 | Комментарии (0)

Zaxireddin Ibragimi...

Нахчываныжә тојфә “субетносә” синдром. Абел Мәһәррәмови тәшкил кардә мыштәдаве пештоно чич нијо бедә 
-------------------------------------------------
Че Оз.Р һаким трајби арәдә мүбаризә бәштә кулминасија ноғтә рәседә. Ым һәвәшиә тојфә анәдә ғодур вә беһәјое ки, һокумәти тәркибәдә бә һар гылеј әвәзи бәштә али мәғами бәнә тәһдиди диә кардедә, че Президентику тәләб кардедә ки, бә жыго вәзифә мүтләғ бәпе чәвон Нахчыван-јераз тојфә нүмајәндә тәјин кардә быбо. Һакимијјәтәдә бә чәвон трајби аид ныбә одәмон вырә гәте бә тојфәдахили ғијами сәбәб бедә. Быми бәнә гылеј мисали Нахчыван Республика сәрдар Васиф хани бә мәркәзи табе ныбә чанд гылә фактон нишо дое бәбе. 
***
Дәвардә ружонәдә бә Боку иҹра сәрдари вәзифә Елдар Әзизови тәјин вә бә Кәмаләддин Һејдәрови һүҹумон зүманд бые чәвон тәшвиш ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 183 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 02.12.2018 | Комментарии (0)

 lki İcra sərdar Revşən Bağırovi dızdə əməlon
--------------------------
Dəvardə bərnomədə Liki icra hakimiyyəti sərdar Revşən Bağırovi ıştənbəsətiyon həxədə məlumat doəmonbe, məlumati oxoyədə sıxan domone ki, nezə bərnomədə çey kali nadurustə əməlon bəşmə nəzə bərosnemon. Bı bərnomədə Rövşən Bağırovi Liki tarixiə avjoron, abidon çı cur dızdiye, iyən həvate barədə qəp bəjemon.
2017-minə sori iyunə manqədə Liki Orand di ğəvıstoni əraziku qıləy yolə ğoçə abidə qin be həxədə sayton qeş-qeşi məlumat doşone, əmmo həmonə ğoçə abidə pəydo nıbe. Likijon əminin ki, ə abidə de Revşən Bağırovi dasti dızdiyə bə, çumçiko Liki polison bo həmonə abidə pəydo kardero səy nişon nıdoşone. Eksperton bı qənaətədən ki, “siyo” vıjorədə jəqo abidə ğıymət 50 həzo dollarisə bəpeye.
Həmonə sori Azərbaycani Arxeoloqiya İnstituti arxeoloqon Likədə arxeoloji kandə koon bardışone, bı kandəyonədə əvon qıləy ğədimiyə xəzinə pəydo kardedən, həmonə xəzinədə xəyli ğız ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 185 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 30.11.2018 | Комментарии (0)

. Zaxireddin Ibragimi...

“Вәтәнпәрвәрәти че хәзпушә одәмон орәхнә пәнаһгаһе” 
-------------------------------------------
Тәғрибән 150 сор чими бә нав хәзпушә одәмон тәрәфо вәтәнпәрвәрәтику боштә шәхси мәнафе чы ҹүр истифадә карде барәдә Авропа ҹәмијјәтәдә мүзакирон шедәбе. Ысәт ым мевзу веј вахте ки, әјо һәни актуал ни. Бә сәбәб ки, әвон ыштә иҹтимаиә инкишафәдә ым мәрһәлә дәвардән, сијасиә мүбаризәдә ком дәләдыздон боштә карјера сохте, вә ја деспотикә режими ҹинајәтә әмәлон епарчыние ро вәтәнпәрвәрә шүаронку истифадә карде бә һәмонә ҹәмијјәтон чок мәлуме, чәвреј ҹәмијјәт һәни бә жыго шүарон алудә бедәни. Дештә конкретә әмәлон бәштә халги мәнафе хидмәт кардә сијасәтмәдарон бовә кардедән, чәвон думо шедән, әвони бә нав вә бәвон сәдо додән.
***
Һалијәдә воте бәбе ки, Оз.Р ҹәмијјәт ыштә иҹтимаи шүури сәвијјәдә че Авропасән камику 150 сор ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 175 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 30.11.2018 | Комментарии (0)

Amerika saytı: Azərbaycan hakimiyyəti talışların assimilyasiyası yolunda aqressiv münasibətini gücləndirmişdir
ABŞ-da Talış fəalı Yusif Sərdarzada

Məşhur amerikan saytı The Colorado Independent baş redaktoru Syuzan Qrinin simasında həyatına təhlükə olduğuna görə Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət etmək məcburiyyətində qalmış talış fəalı Yusif Sərdarzadədənmüsahibə almışdır. FenixPress oxucularımıza bu müsahibənin azərbaycan dilinə tərcüməsini çatdıdrır:

Biz hamımız evdən uzaqdayıq və bu bayram günü telefon zəngi ailəni əvəz etməz.

Amma bəzilərimiz üçün ev başqala ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 205 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.11.2018 | Комментарии (0)

FƏRZƏNDON

İjənən Tolışi səpe Giləvo ne, Xəzri omedə. De bəboli bo tolışi, boəyro hiç vaxti Giləvo nıqini, hejo de xəzri bə cange. Qa çı milləti dasto çəy nomi səydən, qa çəy zəmini nomi səydən, qa çı milləti yol-yolə merdon bəştə nom dəvonedən, qa çəy toponimon dəqiş kardedən, bımon həmməy petove bəbe, ısət boy hınəmandiş bəştə tolış bıvot. Hukumət i tono, pantırkiston çə tono hur kardedən ıştı səpe. Im çı viyəvonətiye? Xıdo bə hiç milləti jıqonə jimon ğısmət nıkə. Im milləti alimən deştə hırdənon co zıvonədə sıxan kardedə, bənnoən. Jıqo bızın kisə ğəstonədə “deştə hırdənon tolışi sıxan məkən” təbliğati bardedə. Qavar tarsedən? Hırdənon validon tarsedən ki, çəvon hırdənon yol bəben, boştə xəlği fərzənd bəben? Qavar çı hırdənon validon pidəşonni çəvon əğlon boştə milləti fərzənd bıbun? Be bəzne fik kardedən ki, əvon hejo “nümunəvi vətəndaş” bıbun, vəse? Əqəm əmə ımruj “vətəndaş”i fərği çı “fərzənd”i fərğiku co karde zı ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 184 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.11.2018 | Комментарии (0)

1-10 11-14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talyshistan, became one of the entities of the Azerbaijan SSR in defiance of the will of the people. Due to the efforts of local public figures Talysh educational establishments were created; academic treatises and the world fiction were translated into the Talyshi language, Talysh newspapers were published and educational centers for national culture promotion were founded. However, this process of resurgence was stopped by repressions sanctioned by Stalin’s protégé – Mir Jafar Baghirov. Were shot Boyukaga Mirsalayev and Razzag Kazimov and many more were executed; many others were exiled - Zulfugar Ahmadzadeh (to Siberia, where he died of a long illness), Muzaffar Nasirli (to Turkmenistan. He died of malaria in two years after returning from exile), Shirali Akhundov (to Siberia. He returned from exile 21 years later and died in two years after that). The use of the Talyshi language in media was banned. As a result of the policies, the data of 1959 censuses about the Talysh population were annihilated - in 1959, the number of the Talysh in the whole Soviet Union "was" about over one hundred people, and in 1970 and in 1979, they just "disappeared". The next burst of selfawareness occurred in the crucial for the USSR 1980s, when the State made some concessions on civilian selfexpression. In 1989, the Talysh "returned" into the Census: the USSR acknowledged 21 602 of them. In the wake of the breakup of the Soviet Union in 1991 a referendum was held on preserving the Soviet Union. More than 90% of the Talysh voted to retain the state. But when the Azerbaijani Republic was formed, the opinion of the Talysh (and other ethnic groups of the region) about the integration of their territories was not considered, and no referendum was held to inquire the sentiment of the indigenous population. In 1993, the Talysh declared the Talysh-Mughan Autonomous Republic within the territory of the Republic of Azerbaijan. Despite the existence of the Nakhichevan and the Nagorno-Karabakh Autonomous (according to the official position of Baku) Republics within the jurisdiction of the Azerbaijan Republic, the desire to establish its autonomy by the Talysh was viewed as separatism and severely suppressed by the President of Azerbaijan Heydar Aliyev. After that, the fight for the collective rights of the Talysh in totalitarian Azerbaijan state advocating the ProTurkic ideology, the core idea of which is a complete assimilation of the indigenous ethnic groups, lost its meaning. The implanted ideology runs contrary to the core European values of democracy and human rights and freedom.