18.12.2018

MİLLİ NATAMAMLIQ VӘ YA QAPALI DAİRӘ

MİLLİ NATAMAMLIQ VƏ YA QAPALI DAİRƏ

Son gündarı hadisələr bir daha sübut edir ki, bizd bir milli natamamlıq sondromu var. Bir xalq üçün bu çox acınacaqlıdır. Bu natamamlıq inanclı, atatist, liberal, mühafizəçi düşüncədən asılı olmayaraq, cəmiyyətin ksəriyyətindəki özünü büruzə verir. 
Birn birinci, cəmiyyәtdә qorxaqlıq hissi pik hәddindәdir. İnsanlar özlərini itirməmiş, etiraz etsә döyülmәkdән, hәbs edilmәkdән çox qorxurlar.
İkincisi, cəmiyyətdə bir ümidsizlik hökm sürür. İnsanların gәlәcәyә olan ümidlәri mәyusluqdan ibarәtdir.
Üçüncüsü, cəmiyyətdə bir qəddarə hissi hökm sürür. İnsanlar qüclülärin qarşısında qorxduqları kimi, gücläri çatdıqlara qarşı çox qäddardırlar. Sanki onların bütün problemlәrinin günahkarı güclәri çatdıqları adamlardır.
Dördüncüsü, cämiyyätdä tährif edilmiş däyärlär sistemi hakimdir. İnsanların səsländirdikläri şüarlar sәmimi deyil, yalnız täzahür xatirinädir.
18.12.2018

Hansı haqq və hüqüqlara malikik? Kimik?

Talish HuseynovƏləkrəm Hümmətzodə ve 49 diğer kişi ile birlikte.
2 saat · 

ƏləkrəmHümmətzodə

Vey hurmətinə Toloşon!
Çox hörmətli Talışlar!
Bu günlərdə bir millət olaraq, bizdən asılı olmayan səbəblərdən, bir Talış övladının, haçansa baş verən, insanlığa sığmayan, vəhşilik nümünəsi kimi qiymətləndirilməli bir əməlin həqiqi sifarişçisi barədə dediklərindən sonra, Ölkədə hakimiyyəti mənimsəmə yolu ilə ələ keçirən prezidentin köməkçisi Əli Həsənov, əlində olan mətbuatın bütün növlərini səfərbər edərək, həmən Talış balasını birbaşa separatçılıqda qınamağa cəhd etdi.
Deməli, ən yüksək səviyyədə biz Talışlara ölkədə, bu ölkəni öz vətənimiz sayaraq, baş verən hadisələrə qiymət vermək, münasibət bildirmək haqqına malik olmaq istəyimiz,-separatçılıqmış!

18.12.2018

ƏLİ NASİR ~ 60

ƏLİ NASİR ~ 60

Əli Nasir, Həxi Şair, yolə Bo,
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Liki Veri - Kusəkan, İspandiyon,
Ğıbonəli Əli nomdə mərdə son,
Lankonədə çəşı oka bə devron,
Şuk kajone, tı nığodə ha Xıdo! 
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Bəmə komək Xıdoy bəbə, votdəbin,
Ğoymə amburə doy bəbə, votdəbin.
Qeroy zoə qeroy bəbə, votdəbin,
Im umiyon jimon dəvarde hejo.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Ğəm noy, yolə Ahurəməzda nomi
Çokoş Tolış? Xəbə səy, doy səlomi.
Con ovı kay, vəşəyş tı bənə şomi,
Voteş bəpe ço nıvəşo çəmə ço?
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo
.Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

18.12.2018

Ərəb müəllifləri Talış haqqında (2 ci hissə)

                                                                            Ərəb müəllifləri Talış haqqında

“Taylasan” sözünün özünə gəldikdə isə bu söz yalnız və yalnız “talış” sözünün cəm formasından başqa bir  şey deyildir. İlk məxsusi adı “sataquş” olan və hətta Bisutunda da həkk olunan bu xalqın adının “talış” şəklinə düşməsindən danışarkən müasir İran tədqiqatçısı, tatşünas və talışşünas, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəxri doktoru Əli Əbdoli yazır:
“Talış xalqına məxsus adın ilk formasının sataquş olduğu, Haxəmənişi (Əhəməni) kitabələrində bu adm yazıya düşdüyü və sonra onun heç bir qaynaqda qeyd olunmadığı nəzərə alınarsa, onda Haxamənişilərdən sonrakı dövrlərdə sataquş adı taquş şəklinə düşməlidir və belə olan surətdə kadus adı taquş adının qeyri-şərtsiz yunan variantı olacaqdır. Taluş - talış adı isə taquş adının daha sonrakı dövrlərdə təşəkkül tapmış İran tələffüzüdür.”17. Beləliklə, “taquş”u yunanlar “kadus” ifadə etdiyi kimi, ərəblər də “talış” sözünü “taylis”, “taylas” şəklində ifadə etmişlər. Sözün sonuna artırılan “-an”, on” şəkilçisi isə bir çox İrandilli xalqların dillərində olduğu kimi talışca da cəm şəkilçisidir18. İbn-Xordadbeh “Azərbaycan mahalının şəhər və rustaqlan” haqqında olan hissədə dolayısı ilə Taylasan torpaqlarının siyasi tarixinə də toxunmuşdur. 
18.12.2018

Ərəb müəllifləri Talış haqqında ( 1 ci hissə .)

                                IX əsr müəlliflərinin Talış haqqındakı qeydlərinin təhlili

IX əsrdə yaşayıb-yaratmış ərəb coğrafiyaşünas səyyahlarının əsərlərində əks olunmuş məlumatların təhlilinə başlamazdan əvvəl, Azərbaycan və ümumilikdə Xilafətdə o zaman mövcud siyasi, iqtisadi, ictimai, mədəni proseslərə nəzər salmaq yerinə düşərdi. Bu zaman Xilafət taxtı Abbasilərin əlində idi. Abbasilərin Xilafət taxtına sahib olması islam dünyasında böyük dəyişikliklərə səbəb olmuşdu. 750-ci ildə Abbasilərin hakimiyyət başına keçməsindən sonra soy kökləri ilə Peyğəmbər səlavətullahın xanədanına bağlı olan Abbas və Əli oğulları arasında ziddiyyətlər kəskinləşdi və onlar bir-birilərinə düşmən oldular. O zamandan başlayaraq müsəlmanların rəhbər seçimində təfriqə daha da gücləndi. Rəhbər seçimində demək olar ki, müsəlmanlar 2 hissəyə ayrıldılar: I. Abbasi hakimlərinin “əmir-əl-mömün”lüyünü həm zahirdə, həm də batində qəbul edənlər. 
18.12.2018

Talış Muğan Muxtar Respublikasının prezdenti cənab Ələkrəm Hümmətov , Əli Həsənova cavab verdi .

      Talış xalqın liderin  , Əli Həsənova cavabı .

    www.tolishstan.com saiti Talış xalqın Liderinin facbook səhifəsinə istinad məlumatı yayır .

     Talış Muğan Muxtar Respublikasının prezdenti cənab Ələkrəm Hümmətov , Əli Həsənova cavab verdi .

"turkustan.info" rəsmi qeydiyyatla var, "tolishstan.info" adında  qəti olmaz!
 "Tolirant" bir ölkənin Prezident köməkçisi, Əli həsənov belə məsələlərə və öz həmvətənlərinin təhqirinin təşkilinə rəhbərlik edir, amma savaddan çox kasada oxşayır, belə ki, haqqında danışdığı insanların belə, ad-familiyalarını savadlı səsləndirə bilmir.
 Hə...demə dəyirmanımız da varmış! 
17.12.2018

Обращение Талышского Национального Движение к талышским общественно-политическим деятелям и активистам

Обращение Талышского Национального Движение
к талышским общественно-политическим деятелям и активистам

  Председатель Парламента Талыш-Муганской Автономной Республики, один из лидеров Талышского национального движения, известный ученый-талышевед и политический обозреватель Фахраддин Абосзода, задержанный 6 сентября Люберецкой полицией по запросу об экстрадиции со стороны Азербайджана, уже более трех месяцев остается под незаконным арестом в СИЗО-6 г. Коломна (Российская Федерация). Продолжается прокурорская проверка по делу об его экстрадиции. Это дело, получившее резонанс как среди талышей по всему мире, - и в первую очередь, талышей Азербайджана, Ирана, России и Европы, - так и в российских СМИ, является своеобразной лакмусовой бумагой в Талышском вопросе: оно определяет, с одной стороны, силу и амбиции Талышского движения и его деятелей, а, с другой, отношение великих держав (и в частности, России) к будущему Талышистана. Оба вопроса безраздельно связаны друг с другом. Только действуя единым фронтом, только вставая на защиту друг друга, талыши могут дать отпор своим врагам и показать миру свою силу!