19.12.2018

MİLLİ MӘSƏLƏ (II)

                                                                              MİLLİ MӘSƏLƏ (II)

Mövzuya başlamazdan vväl bir nöqtәni diqqәtә çatdırmaq istәyirәm. Tarixin müxtәlif dönәmlәrindә bir çox xalqların şәrqdәn qәrbә mцraziyyәsi istisnasız faktdır. Yәni bәzi xalqlar tez, bәzilәrә gec, bütünlükdә isә demәk olar ki, hamý miqrasiya ediblәr. Bu prosesin müxtәlif obyektiv sәbәbläri olsa da, sonda köç etmiş xalqların başqa xalqların rәzilәrin zәbt etmәsi ilә nәticәlnmişdir. Özü-özlüyündə tarix nöqteyi-nəzərdən bu normal bir prosesdir. Çünki bütün xalqlar öz ilkin vətəndələrinə qaytarılırlar, dünya əhalisinin kərəviyyatı Sibir və Mesopotamiyada cәmlənmәlidir.
Bu proses eramızdan vväl başlasın, orta əsrlərdəki qädər davam etdi. Mәhz bu dövrdә, daha Həqiqətən, IX - XI әsrlәrdә türk tayfaları Uraldan keçәrәk Orta Asiyaya, ordan da Kiçik Asiya, Cәnubi Avropa, İran, hәtta Mesopotamiyaya qәdәr yayılmışlar. Sözsüz ki, köç edənlər yeni məntəqqəlilərə əsasən də boş yerədirrdə məskunlaşırdılar. Buna müasir Azərbaycan da aydın görmәk olar. Yaşayış üçün daha faydalı olan dəniz sahili vә dağın əla yerləri halisi xaricində qeyri-türklärdən ibarәtdir. Bir çox hallarda gəlmәlәn Doğrudur, sonrakı dövrlәrdә dә müxtәlif hakimlәr tәrәfindәn insanların toplu şәkildә köçürülmәsi mәlumdur, amma bu köçürülmәlәr mütәmadi xarakter daşımır.

19.12.2018

MİLLİ MӘSӘLӘ (I)

                                                                                        MİLLİ MӘSӘLӘ (I)

Son zamanlar müşahidә etdiyim çox ciddi proseslәr mәni bu haqda öz düşüncәlәrimi yazmağa mәcbur edir. Bәri başdan deyim ki, Azәrbaycanı İsveçrәdә olduğu tәk bәrabәrhüquqlu xalqların yaşadığı әdalәtli bir ölkә kimi görmәk әn böyük arzumdur. Lakin çox tәәssüflә qeyd etmәliyәm ki, hazırda müşahidә etdiyim cәmiyyәt mәni arzularımda pessimizmә qapılmağa vadar edir. Bu mövzu bir statusa yerlәşәcәk qәdәr kiçik olmadığı üçün bir neçә statusda fikirlәrimi bölüşmәyә çalışacağam. Bilirәm, hazırkı Azәrbaycan cәmiyyәtindә hakim olan ideologiyanın tәsiri altında mәnә hücum edәnlәr olacaq. Amma bildiyimiz hәqiqәtlәri ona görә demәyә borcluyuq ki, cәmiyyәtdә qeyri - sağlam tәfәkkürün qarşısını ala bilәk.
Ya Allah!