29.12.2018

UNESCO.Ismayil Shabanov

    Azerbaijan is continuing its policy of systematic and planned destruction of the ancient historical artifacts related to the history of the Talysh population.
It is well known that the attitude toward the Talysh people in Azerbaijan as one of the indigenous populations of this country is not unambiguous. After the collapse of the USSR and declaration of the independency of the Republic of Azerbaijan in 1991, as fate has willed, the Talysh people has remained under the jurisdiction of this country. At that time, obviously, no one had interested with the perception of the Talysh people of this issue. During the years of its independency, the official Baku has chosen the way of non-recognition of the native Talysh population and has built all its policy in this unconstructive direction. The name “Talysh” is officially banned in the country, and the region itself, historically known as “Talysh region”, is named and called as “Southern region”, despite it is situated in the southeast of the country.
 The historical documents and resources related to this people, is being destroyed, the research and study of the history and culture of the Talysh is prohibited.            
490 0 Taliys
29.12.2018

Az.R-ku nuə xəbəon. Zaxiraddin İbragimi.

Az.R-ku nuə xəbəon
================
Çəmə muxbir xəbə dodə ki, dəvardə haftə oxoədə Azərbaycanədə ijən “tırkon dışmen” mevzu aktual bıə. Jıqo ki, Boku 3-4 qılə vırədə “ləzqion, tolışon, uruson, farson, ermənion çı tırkon dışmene” şuar nıvıştəşone. İyo dı qılə pars bə məydon beşedə:
- iminə pars əve ki, ehanə ım milləton tırki bəştə dışmen zınedəninbu, tırkon bəpe boçi əvoni bəştə dışmen bıznon?
- dıminə parsən ıme ki, ehanə tırkon ıştə hamsiə xəlğon həmmə bəştə dışmen zınedənbu, əvon çoknə dəvon de aşişəti, de sulhi bəjien? Im parson ıştə cəvobi bə çaşin. Əyən ğeyd bıkəmon ki, Azərbaycani rəsmi sıxanbıvoton həminə nıvıştəyon həxədə hələ ki, tam jəşone. Im nıvıştəyon təxribat bıe-nıbe həxədəən məlumat doəkəs ni.
565 0 Taliys
29.12.2018

Yaşasın Xalqın qədim və mübarək ənənələri !  Hilal Mamedov.

Hilal Mamedov

Yaşasın Xalqın qədim və mübarək ənənələri! 
(Fədakar dostumuz və məsləkdaşımız Гусеунгулу Мамедли (Hüseynqulu Məmmədli)nin əziz xatirəsinə)

Ta qədim zamanlardan çəltıkçılık - Talışların əsas təsərrüfat məşğuliyyəti olmuşdur. Taxıl əkin-biçinində qız-qadınların zəhməti kişilərdən xeyli artıq və hətta ağır olardı...Bununla belə, ana və bacılarımızın, qız və gəlinlərimizin böyük ruh yüksəkliyi ilə dəstə-dəstəyə ayrılıb oxuduqları xor mahnılarının sədaları bütün tarlalara yayılardı... Min illərdən bəri davam etməkdə olan bu qədim taxılçılıq sənətimiz bir müddət (1950-80-ci illərdə) ortadan qaldırılsa da keçən əsrin (əsasən) 1992-93-cü illərindən başlayaraq yenidən Talışda bərpa edilməyə başlandı... O vaxtlar Lənkəranın İcraiyyə Komitəsinə yeni rəhbər seçilmiş Hüseynqulu Məmmədov bu sahədə əlindən gələni əsirgəmir, yaşlı və təcrübəli insanlarla yanaşı, hətta öz doğma Anasını da bu işə cəlb etmişdi... Hüseynqulu müəllim yuxarıda qeyd etdiyimiz o qədim folklor ənənəmizi – ana-bacıların, qız-gəlinlərin həmin xor ifalarını da unutmamış və Talış folklor kollektivini də əkinə dəvət etmişdi... Məhz aşağıdakı statusumuzda Yəhya Hətəmov da həmin tədbirin ifaçılarından idi... 

526 0 Taliys
29.12.2018

Bu kağız üzərində olan ağ yalandır. Hüqüqşünas Ataxan Abilov .

Korrupsiya necə olur ki?

Avtoritar rejimin ruporu Azərbaycanda talış dilinin 225 məktəbdə tədrisini başlığa çıxarmaqla, xəbər yayıb.

Bu kağız üzərində olan ağ yalanı gözümüzə soxmaqla nə demək istəyirlər?

Deməli 225 məktəbdə talış dilinin olmayan tədrisiylə bağlı dövlət büdcəsindən pul silib yeyirlər. Bu korrupsiyanı da böyük bir minnət kimi talışın belinə yükləyir, hələ üstəlik özlərini super tolerant olmasıyla bağlı dünyada reklam da edirlər.

29.12.2018

МОРФОЛОГИЈӘ

                                                                                     МОРФОЛОГИЈӘ

Морфлологијә (јунанә зывонәдә μορφή «формә» ијән λογία «елм» - «формон һәхәдә елм») чы грәматикә сыханон грәматик әломәтон, тикәјән дырыст бывотомон, нытғә (гәпи) һиссон, чәвон категоријон ијән сыханә формон омутә бәһсе. Веј вахти бә морфологијә вотејдән «сыхани һәхәдә грәматик тәлим». Әв чы зывони грәматик сохтемони ә вәсләје ки, икардејдә чы сыханон (нытғә һиссон) грәматик синифон, бы синифон аид грәматик (морфоложи) категоријон ијән сыханә формон. 
Сыхан ејни вахтәдә һәм чы лексикә, һәмән чы грәматикә воһиде. Сыхан, гыләј грәматик воһиди ғәзинә, дештә һәмә формон ијән дечәвон грәматик мәнон иҹо гыләј системе. 
Жыгонә, морфологијә мәркәзәдә мандејдә сыхан, дечәј грәматик дәгишијон ијән грәматик хысусијәтон. Чы сыханон грәматик хысусијәтон вотеәдә, нәзәрәдә гәтејдәмон чәвон грәматик мәно, чә мәно ифодә воситон ијән грәматик категоријон. Морфологијә тәсвир кардејдә һәм сыханон ијән әвони сохтә морфемон формал хассон (чы сыханон морфем системи, чәвон ијәнды думо оме ғајдон ијән ҹо мәсәлон), һәмән сыхани дыләдә быә грәматик, јәне, морфоложи мәнон. Бәштә вырә роснијә вәзифон мывофиғ, морфологијә веј вахти бахш кардејдән бә дыглә саһә: 1) «Формал» морфологијә, јаан ки морфемикә. Әв омутејдә чы сыханон тәркиби, сыхансохте чәмон ијән морфемон; 2) Грәматик семантикә омутејдә чы морфоложи мәнон ијән категоријон хассон, јәне де морфоложи чәми ифодә кардә быә сыхансохте ијән чы сыханон дәгишбе мәсәлон. 
29.12.2018

TMMR Mühacir hökumətinin İdman, gənclər və turizm vəziri. Ilham Babazade

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yakın çekim ve yazı
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, ayakta
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, yazı
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor

Azərbaycan Respublikasının(DÖVLƏTİNİN) V Ə T Ə N D A Ş I !

Siz, bu adı daşımaqla, fəxr edirsinizmi? Etmək olarmı?
Bu necə Dövlətdir ki, sahiblərini-vətəndaşlarını şərləyir-həbs edir, döyür, divansız, istindaqsız, məhkəməsiz öldurur, qisasçılıqla həbsdə ömrünü ogrulamaqdan usanmır, insan qanını sovurmaqdan doymur!