31.01.2019

Tolışi Milli Ruf 2 sore cisman deəmə ni.

01 fevral - Əli Nasiri yodkonə ruje.
1 fevral 2017-minə sorə şəvədə Bokuədə ğoymə voə voydəbe. Har vırə sipyə, pokə voəbe. Co cur beyən nəzni, bəpe həminə şəvədə har vırə pok bəbiy, de Xıdo əmri zəmin ıştə sipyə, pokə oləti tan kardəşbe, Əzrail nominə fırıştə bə çaşbe. Zəminən, osmonən zınedəbe ki, ım şəv çı Əli Nasiri RUF bə Bərzax dəro bəqınye. Çimiku iqlə tolışon bexəbəbin...
...Ustod Əli Nasir. Əv bo ve odəmon ustod bə, azən çəyku xəyli çiyon omutıme. Çəmə iminnə vindemon 2010-minə sori avqustə manqi 30-ədə be. Peşo rə-rə vindemon əkəymon. Qədə-qədə ıştə "Qonə Şələ"ku bəçmı amiyən "Şələ" ənəy. Sıftə "Tolışi Sədo" rujnomə dərci noşe bəçmı am, peşo Hilal Məmmədovi qərdəni kəşə (mudafiə) komitə sədrəti noşe bəçmı am, çəy bə peştən Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi sədrəti noşe bəçmı am. Əmə bəy etiroz karde zınedənibimon, əv duz votışe, səhv votışe - tavutış nıbe, əmə ə ko əkəymon. 
424 0 TALIŞH