28.02.2019

Azadlıq simvolu Əli Nasir .

    Azərbaycani iyən Tolışi yolə şair, siyasi iyən ictimai xadim Ğırbonəli Əli Nəsirov (Əli Nasir) 1955-minnə sori mayə manqi 1-ədə Lankon şəhrədə moəku bə. Pəj Ğırbonəli II Dinyo Muharibə şirkətəkə, moəj Həvvonisə xanım bənəy xadimə ko kardəje. Moəj əy həmişə bənəy “Əlizodə” vanq əkəy. Şairi Ali təhsılıj nıbe. Əv bə Boku Natə Texnikom dəşə, de qıləy marağinə səbəbi həminə məktəbıj oroxniyəjni. Deştə rəssamə dust—Vaqifi Texnikomi hıtəxonədə mandə devrədə Vaqif mələfə səpe “Leyli iyən Məcnun”i şikilıj kəşə, Şair Əli Nasiriyən şikili jiyədə çı Fuzuli şeirıj nıvıştəjebən. Imi vində komendant rıkno bə, de şairi hecbesıj kardə.
  Bı səbəb şairi texnikomo xaric kardedən. 1989-minnə sorədə Lankoni “Ziyaliyon kə”də iminnə kərə Tolışi Poeziya Şəvıj Əli Nasiri təşkilıj kardə. Şair bə vaxt de “Avesta” cəmiyyəti muridon didorədə bəvon bı tədbiri dəvonero sıxan doydə və tədbiri dəvonrdə Şəvədə Tofiq İlhom, Xanəli Tolış iyən co şairon şirkət kardedən. De Əli Nasiri rəhbərəti Lankoni Rəssaməti Məktəbədə “Naxş Cıvonon İyəti” soxtə bə be. Bı mərənqoədən poeziya şəvon əbin.
397 0 Taliys
27.02.2019

Qurban Məmmədovun şovinist hərəkətləri davam edir.

Özünü demokrat adlandıranlar, görəsən niyə şovinizmi təbliğ edirlər. Azərbaycanda milli münaqişələr zəminində qarşıdurmalar yaratmaq üçün, gündə bir maska geyinirlər.
Q. Məmmədovun tutduğu yol Azərbaycanını parçalamaya sürükləyir.
Əli İbadova qarşı apardığı iyrənc siyasət bunu bir daha təsdiqlədi.
Əli bəyi həmişə efirlərdən tərifləyən Q. Məmmədov, dünən öz əsil şovinist maskasını geyindi. Qurbanların apardıqları bu şovinist siyasətdən, Talış Xalqı bir mənalı olaraq uzaqlaşmalıdır.