18.03.2019

Tolışi Sipirişon Şura bə dınyo tolışon Ovardemon!

                                                                    Tolışi Sipirişon Şura bə dınyo tolışon Ovardemon!

Azizə Tolışon! 

Şıməni de  tojə sori --nuyəkulzəmonə, nuyəsorzəmonə daxil bey mınasibəti  təbrik kardedəmon. Çəmə əbo- əjdodon-- de Kadusiyon tarixi 21 martədə 3757-nə sor damedə. Xıdoku bı omə sorədə bəçəmə milləti hərəbaxtəti  orzu kardedəmon. Bıdə çəmə ğurbətədə jiyə həmvətənon bəştə ozodə vətən de dıli şoy oqardın,  zindonədə bıə Milləti fərzəndon  ozod bıbun. Ozodə jiyə tolışon həni hiç vaxt bə zindon enıqının. Ruzi bərəkət şımə kəono kam nıbu,  həmə xıyzonon ıştə eli dılədə asudə, baxtəvər bıjiyon. Çəmə millət deştə nomi çı dınyo xəlğon dılədə deştə nəoliyyəton barzə vıronədə vırə blqətın inşallah! Xəlləği-Aləm bəmə koməq bıbu! Amin!
523 0 Taliys