19.03.2019

AXH Talışları təxribata sövq edir !

TMMR Mühacir hökümətinin qaynar xəttinə daxil olan  məlumata görə İsgəndər Həmidov və Qurban Məmmədov cütlüyünün, öz birbaşa hamıya bəlli ağalarının birbaşa göstərişi ilə, Talış mahalını və Talış xalqını öz afera və avanturalarına qoşma cəhdləri  alınmır. Anlayırlar ki, onların bəlli sosial bazalarının, elektoratının qarşısına ancaq və ancaq Talış xalqının və Talış mahalının nümayəndələri çıxa bilər və nəzərdə tutduqları planlarını, Heydər Əliyevin regional prinsiplərlə yaratdığı qruplaşmanın hakimiyyətinin bərpasının qarşısını ala bilər! Mahala girə bilmirlər! Lakin bilə bilə ki, telefonları dillənilir, mahalda yaşayan, az-çox el arasında hürməti olan keçmiş hərakat və müharibə iştirakçılarına zənglər edilir və belələrinin hakimiyyətin xislətinə uyğun şərləmələri ilə üz-üzə qoyurla... Belə ki, köhnədən təxribatçılığı hamıya bəlli Nehmət Pənahov, 
19.03.2019

Kulon bud bıbo ! Həzo soron dəvonon ...!!! TMMR -i müvəqqəti icro hüküməti Sər vəzir

Xosə Tolışon,  martə manqi 19 - də hanqomoni də kadusi aşmardi, 3756 - sori  kulə şəv damedə. Manqi 19 orəxnə çoşanbə damə şəve.  Maskişanqonə şəv dəvardə sori kule . De  Kadusi  aşmardi  3757 - nə sori dame çəş kardəmon. Kulə şəvədə tolışon həmə, yolı- ruk kulşanbə  bəkan, ıştəni otəşi kutisə həvolə bəkan , sədoji , lınqədoji, luzədoji , peştədoji. - mılxəs çanandə  noxəşi , dardı -  bəlo heste həmə de kanə sori dəro bəkan . Əmənən bəşmə de Kulə şəvi ome çəşruşni dodəm. Arzu kardedəm ki ım tojə sori po bəşmə ,bəçəmə eli  eqıno.Şımə  süfrə həmişə bərəkətin bıbu. Şımə həmə dardon bıdə bımandon kanə sorədə , çəmə xosə xəlğ ! Kulon bud bıbo ! Həzo soron dəvonon ...!!!
18.03.2019

Novruz "Ab, otəş, xak, badan yarandım" deyiblər vücudnamələrində, yəni su, od, torpaq və yelə bağlıdır insan.

 Novruz Şimal yarımkürəsində astronomik yazın başlandığı, gecə-gündüz bərabərliyi günündə (martın 20-si, 21-i və ya 22-sində) keçirilir.  Qədim zamanlardan başlayaraq Azərbaycan, İran, Əfqanıstan, Tacikistan, Özbəkistanda və bir çox şərq ölkələrində baharın - yeni ilin gəlişini şənliklərlə qarşılayırlar. Martın 21-i İran və Əfqanıstanda rəsmi təqvimin ilk günü sayılır.
2009-cu il sentyabrın 30-da Novruz YUNESKO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiş, 23 fevral 2010-cu ildə isə BMT Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasının iclasında mart ayının 21-i "Beynəlxalq Novruz Günü" elan edilmişdir. 
   Alimlərin fikrincə, bu bayramın tarixi çox qədimdir. Elmi araşdırmalara əsasən, Novruz bayramının keçirilmə tarixi qədim zamanlara - Zərdüşt peyğəmbərin dövrünə gedib çıxır. Alimlər bu bayramın yaşını minimum 3700 il, maksimum 5000 il müəyyən edirlər. Qədim Babilistanda bu bayram nisan ayının (mart-aprel) 21-də qeyd edilirmiş və 12 gün davam edirmiş. Bu 12 günün hər birinin öz adət-ənənəsi var imiş. İlk yazılı abidələrdə qeyd edilir ki, Novruz bayramı eramızdan əvvəl 505-ci ildə meydana gəlib.
 
362 0 Taliys