05.07.2019

TMVK (Tolışi Milli Video Konkurs) - Tolışi flashmob

TMVK (Tolışi Milli Video Konkurs) - Tolışi flashmob.

 Im konkurs - flashmob bo Tolışi xalqi jimoni, odət-ənənə, folklori (lolo, xor, halay, bicor, dıven, nozə və s.) mahne, musiqi, raxs sənəti, klassik sənətkoə numunon, məişət, milli- mental irsi bə kırtə sujetinə video kəşero, həmon videon bə dınyo ictimaiyyəti təqdim karderoye!
TMVK-i dəsturon:

1. Musabiqə  materialon tolışi zıvonədə bənine. Mumkun ğədər  bə  Tolışi ədəbi zıvoni əməl karde lozime.

2. 16 siniku sape, har kəs bı konkursədə de iqlə video materialinə şirkət karde bəne. Kəşə bə Videonədə şirkət kardəkəson aşmard i kəs iyən ve bənə be. Əncəx har video muəllif huquqi i kəs bəşkırne dıştə.