26.12.2019

Свободу учёному и сыну талышского народа!

Комиссии по правам человека ООН,                                                                                    Парламентской Ассамблее Советa Европы,                                                                      Демократическим институтам мира,                                                                                    Российским, азербайджанским и международным СМИ
                                                      
                                                 Фахраддину Абосзода - 63!

 
Вчера, 25 декабря, выдающемуся талышскому ученому, просветителю, журналисту, политику, одному из лидеров Талышского национального движения Фахраддину Абосзода исполнилось 63 года.                                                                                                                В сентябре 2018 г. он был арестован по требованию азербайджанских властей в России и спустя полгода заключения в подмосковном СИЗО был незаконно выдан официальному Баку. 21 ноября 2019 г. в Азербайджане начался закрытый суд над ним, обстоятельства и ход которого прямо указывают на очередное нарушение прав и свобод человека, а в данном случае в лице этого человека и целого народа - талышей, одного из коренных народов региона.     
26.12.2019

TMV1 TV də TMMR- ın Muhacir Hökmətin naziri Cahid Kamal çıxışı

TMV1 TV də  TMMR- ın Muhacir Hökmətin naziri Cahid Kamal çıxışı  .
26.12.2019

“DEĞIJ” İMZOƏDƏ NIVIŞTƏ ŞAİR KİYE?

“DEĞIJ” İMZOƏDƏ NIVIŞTƏ ŞAİR KİYE?

Tolışə şairon şeirə almanaxi tərtib kardeyro tolışə mətbuatədə dərc bıə əsəron, imzoon təhqiqati bardeədə, cıstı-cu kardeədə bə qıləy imzoən rast omedəbim: DEĞIJ. Çı muəllifi şeiron bə ğədəri-ğıvvə qırdə kardıme - nome bə qıləy fayl. Fayl 50 səyfə dəvardəbe, “TalışPres.orq”adə
“Ha Vəlişa” (3-4-13-15.06.014) nomədə qıləy etnoqrafikə daston (poema) dərcbe, bəvədə zınəme ki, de DEĞIJ nomi nıvıştə şair kiyebən? Peşı çəy “Rujəmo dıvo”, “Kinə”, “Mardimon”, “Beşe-şe oxon mehmon” şeiron handıme şəbəkonədə, bəmı ve xoş oməy...

Fәхrәddin Fәrmani zoә Әboszodә moәobә 25.12.1956-nә sori Lik rayon Bılәband diyәdә. Ali tәhsil sәşe BDU tariх fakultәdә (1978). Hejo ın fakultәdә 15 sor miәllim ko kardәşe (1981-1995). 1984-nә soriku tariх elmonro fәlsәfә doktore, TMMR Milli Mәclisi sәdr vıjniyәbә (1993). Mıddәti muhacirәtədә bıә, Rusiyәdә jiyә (1995-2005). “Tolış” (Sankt-Peterburq, 2002-2005), “Şәvnışt” (Boku, 2005-2008) qәzeton redaktor bıә. Sәnibәton şә bә hicrәt, çә vaхtiku Rusiyәdә jiyedә Moskva, 2008-2018...).

209 0 Taliys