23.01.2020

Депутатам Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Международному Демократическому Обществу

 С 28 февраля 2019 г. талышский ученый и журналист, один из лидеров Талышского национального движения Фахраддин Абосзода (Аббасов) находится в следственном изоляторе Службы государственной безопасности Азербайджана. Он был незаконно депортирован из Российской Федерации после полугодичного ареста в подмосковном СИЗО (задержан 6 сентября 2018 г.). 29 апреля 2019 г. Московский областной суд признал незаконность его депортации в Азербайджан. 7 марта 2019 г. Amnesty International направила в Комитет министров Совета Европы письмо (Index number: EUR 04/9985/2019) в связи с данным нарушением норм международного права.                                                                                                                                                                                           21 ноября 2019 г. в Баку начался суд над Ф. Абосзода (Аббасовым), который преимущественно проходит в закрытом режиме с грубыми нарушениями процессуальных норм.         
23.01.2020

To: the Members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and to the representatives of international organizations.

To: the Members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and to the representatives of international organizations.

Since 28 February 2019, Fakhraddin Aboszoda (Abbasov), a Talysh scholar, journalist and one of the leaders of the Talysh National Movement, has been held in a pretrial detention centre of the State Security Service of the Republic of Azerbaijan. He was illegally deported from the Russian Federation after staying for half a year in a pretrial detention facility near Moscow (detained on 6 September 2018). On 29 April 2019, the Moscow Regional Court recognised the illegality of his deportation to Azerbaijan. On 7 March 2019, Amnesty International sent a letter (Index number: EUR 04/9985/2019) to the Committee of Ministers of the Council of Europe in connection with this violation of international law.   
23.01.2020

O vaxtları orda burda gizlənən " kişiciklər " bu gün ortaya çıxıblar

O vaxtları orda burda gizlənən " kişiciklər " bu gün Azərbaycan və Talış xalqının qəhrəman oğlu Ələkrəm Hümmətov , bəzi məsələlərdə günahladırmağa başlayıblar . O , zamankı nər oğulları gördüyü işin misili bərabərliyi yoxdur xalq öz qiymətini verib, bu gün və gələcək tarix öz qiymətini verəcək . Xainlər və xəyanətkarlar onu bilsinlər ki , tarixdə həmişə satqın , Millətini var dövlətə satan və digər ölkələrə agentlik etmək, millətə xidmət etmək demək deyil . Milləti ayıq etmək əvəzinə , onu yatızdırmaq , Qəhrəmanlıq nümunəsi göstərməknən milləti ruhlandırmaq əvəzinə , həmən hadisələri səhv kimi , göstərmək millətin ruhuna və talış xalqına böyük bir xəyanətdir . Həmən insanlar bilsinlər , etdikləri bu xəyanətin qarşısını , talış xalqı özü alacaq .