15.03.2020

Kulə şəv iyən idə ruj haqo

Kul iyən İdi tarix haqqo qıdə xəbə : İd iyən Kul bə Zərduşd peyğənbəriku mandə qılə adəte . Im adəton dınyoda İron , Əfqanon , Tacikon , Azərbaycanon , Tolışon , Kurdiyon , Zazon , Zərduşdon iyən yodo beşə kali milləton id dəvonidən . Im i kərən nuşu dudə ım milləton dəyəndı ğədimə anqıləti hısdijone .
Har sor di cohilə əğolon iyən yolon idə vaxdı ome çaş əkəmon . Im id çəmə tərofonada Tolışada ve çok dəvonin , ımən nafko jığo bı peşo ımoni həmə şe – şe, qıdə -qıdə yodojon bekardijone . Əmə əğıl beyada ım ruji aşmardimon , kenə bome id , kul kali hənəkon bıkəmon .Bıvotom əğləti be ne ijənən fik kardedəm inson bı jimon i kərə omedə əyən jığo idiyon yodadə mandedə .