25.05.2020

Tolışə Milliyə Hımicımi (Hərəkatı) bə Tolışi movcud, ısətnə mətbuati kokardəyon, iyən bə həməy ıştən bəştə milli hestiyəti hürmətij biyə Tol

Səlom, Droud bəşmə, moliyyətinə, ğurbinə Tolışon, xosə bolion, dodon, hovon!
Dılime de şımə kamişe dardıdıl bıkəmon! Aprel-mayə manqonədə çəmə tolışi “Ozodə Tolışostoni rədio" ədə bo TMMR-i tarixi ovıjqınie cəhdon bin, bəle Cəhdon!... Vey çok, vey xos, vey əcəb, veyən pakizə! Əmənən hisob kardəmon ki, tolışon ıştə tarıxi bızınon çoke! Əmo... səhehə Tarixi! Bın verilişon de çokə çəşi diəkardiədə vote bəbe ki, Çoke! Çoke bə qoroş ki, hiç nıbu "TMMR"-i söhbət 2-3 manq,- ruji, manqi mövzu be! Cıvonə, nuəpərəsə tolışə balon, fərzəndon çı "TMMR"-i tarixi barədə çiçonşonsə məseşone. Əqəm bə ım bərnamon diə kardəjonbu.
244 0 TMH XABAR