26.05.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin, Talış Milli Hərəkatının və TMMR-nın Mühacir hökumətinin BAŞSAGLIGI :

Müasir dövrün ən görkəmli talış ictimai-siyasi xadimlərindən biri olan və bütün şüurlu həyatını xalqının milli-mədəni dirçəlişinə həsr edən Əbilov (Mirzəlizadə) Kahin Mirzəli  zoə ömrünün 52-ci yaşında bizləri tərk etdi. K. Əbilov (Mirzəlizadə) 16 mart 1968-ci ildə Azərbaycan SSRİ-nın Masallı rayonu Kolatan kəndində anadan olub. 1985-ci ildə Kolatan kənd orta məktəbini bitirərək, elə həmin ildədə Brest mühəndis-tikinti institutuna qəbul olunur (indiki Brest dövlət texniki universiteti) 1986-1988-ci illərdə hərbi xidmətini Sovet ordusu sıralarında  Arxangelsk şəhərində  keçir. Təhsilini Belorus politexnik universitetində davam etdirir. Yenidənqurma dövrünün başlanması ilə Kahin həm Azərbaycanda, həm də yeni vətəni olan Belarusiyadan aktiv siyasi-ictimai həyata qoşulur. Belə ki, O  ,həm Azərbaycan sosial-demokrat partiyasında, həm də Belorus Xalq cəbhəsində fəallıq göstərir.  
273 0 TMH XABAR
26.05.2020

Талышского Национального Движения и Правительства ТМАР в эмиграции совместное СОБОЛЕЗНОВАНИЕ :

На 52 году жизни покинул нас один из выдающихся талышских общественно-политических деятелей современности Абилов (Мирзализаде) Кахин Мирзали зоа, всю свою сознательную жизнь посвятивший делу национально-культурного возрождения собственного народа.
К. Абилов (Мирзализаде) родился 16 марта 1968 г. в деревне Кулатон Масаллонского района Азербайджанской ССР. Окончив кулатонскую среднюю школу в 1985 г.,
401 0 TMH XABAR
26.05.2020

Tolışə Mığonə Muxtarə Respublikə Prezidenti, Tolışə Milliyə Hərəkati iyən TMMR Mühacirə hökuməti S Ə B Ə S Ə L O M Ə T i Y Ə T i :

Iştə jimoni 52 sinədə ısətıni ən pətyorə tolışi ictimoi-siyasi xadimono qləy, ıştə şuurinə jimoni bə xəlqi milli-mədəni rostbemoni həsr kardə Əbilov (Mirzəlizodə) Kahin Mirzəli əməni ohaşteje.
K.Əbilov (Mirzəlizodə) 1968-nə sori martə manqi 16-ədə Azərboyconə SSR Masəllu rəyoni Kuləton diədə moəku bıə. 1985-nə sori Kulətoni miyonə məktəbi orıxındə, hejo həmunə sorədə Brest muhəndis-dutemonə instituti ğəbul bedə (ısətinə Brest devlət texniki universitet). 1986-1888 -nə soronədə Arxanqelsk şəhrədə Səveti ləşqərədə ıştə sərbozəti bə sə jəydə, Belərus politexnik universitet ovıştonə bedə.
Tojədənisoxte devri bino beynə, K.Əbilov (Mirzəlizodə) , həm Azərboyconi ıştənədə, həm tojə vətənıj bıə Belərusədə aktiv ictimoi-siyosi koon umjən bedə. Azərboycon sosial-demokratik partiyə muri
136 0 TMH XABAR
26.05.2020

TMMR-nın Prezidenti, TMH və TMMR-nın mühacir hökuməti , Kahin Əbilovun vaxtsız vəfatı ilə bağlı, 3 günlük matəm elan edir

Müasir dövrün ən görkəmli Talış ictimai-siyasi xadimlərindən biri olan və bütün şüurlu həyatını xalqının milli-mədəni dirçəlişinə həsr edən, Əbilov (Mirzəlizadə) Kahin Mirzəli  zoə, ömrünün 52-ci yaşında bizləri tərk etdi. Yenidənqurma dövrünün başlanması ilə Kahin boylimiz həm Azərbaycanda, həm də, yeni vətəni olan Belarusiyada , aktiv siyasi-ictimai həyata qoşulub. Belə ki, O, həm Azərbaycan sosial-demokrat partiyasında, həm də Belorus Xalq cəbhəsində fəallıq göstərmişdir…
275 0 TMH XABAR
26.05.2020

TMMR-nın Prezidenti, TMH və TMMR-nın mühacir hökuməti

Müasir dövrün ən görkəmli Talış ictimai-siyasi xadimlərindən biri olan və bütün şüurlu həyatını xalqının milli-mədəni dirçəlişinə həsr edən, Əbilov (Mirzəlizadə) Kahin Mirzəli  zoə, ömrünün 52-ci yaşında bizləri tərk etdi. Yenidənqurma dövrünün başlanması ilə Kahin boylimiz həm Azərbaycanda, həm də, yeni vətəni olan Belarusiyada , aktiv siyasi-ictimai həyata qoşulub. Belə ki, O, həm Azərbaycan sosial-demokrat partiyasında, həm də Belorus Xalq cəbhəsində fəallıq göstərmişdir…