30.05.2020

"İ BIBƏMON!",  "Bə iyəndı zu sərf məkəmon!" votəkəson oxonə vaxton həniən bə "nav" şedən !!!

Voteydəyon, "TMMR" çe urusi proyekte", çəğın voteydəyon "TMMR-i yolon de " Ulu öndəri diqtə eşt-nışt kardə bin"!
Nomonən qətdəyon - Ələkrəm Hümmətzadə, Mikayıl Hacıyev!!!
 De kon məntiqi ımoni voteydəyon? Boştə hədəfonyon müəyyən kardə? Ya ın hədəfonşon bo şımə təyin kardə?
27 sor bə nav co fikirdə bəyon, " bə muxtariyyati əleyh bəyon", "6 manq bə nav umu bəyon bə Mehriban xanımi ki, bə tolışon müxtariyyat bədo!"
253 0 TMH XABAR