23.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat(TMH)  2-nə hissə:

İjən bəyan kardəmon, çəmə bə hiç kəsi cəvob doe, heç kəsi exroc karde fikmon ni. Çəmə məqsəd bə nuəperəson TMH dəvardə zəmondə kardəyon həxədə məlumat doeye. Tolışi Milli Hərəkat, vahid qıləy ocımışe, çəmə har qılə Ğələbə çe cəmi tolışone, Məğlubiyyətən hakazə. Hisob kardəmon TMH iminə mərhələ "Avesta", Tolışi Xəlqi Partiya(peşo AXBP), Respulıka Tolışi mədəniyyət mərkəzi ijən co təşkilaton soxteye. In təşkilaton har qıləni çı tolışi