24.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat(TMH) 3-nə hissə:

Xosə duston oxonə vaxton TMMR-i həxədə xeyli tasıbon şedən, səhvon oşko karde, TMMR-I çe co ölkon layihə be subut karde cəhdon bedən. Çın cəhdon həxədə vey qəp je fikədə nimon. Yəğın ki, joqo söhbəton kardə çəmə bolion, hadisonku bexəbən, yaanki zıne-zıne xəlqi dəqijnie pidəşone. Bə vaxti jiəkəson, de siyasəti kamişe məşğulbə kəson, zınənin ki, Heydər Əıiyev bə hukmət de çəvon votə devləton ijən de Turkiyə devləti roziəti omə, qıləni bəy maliyyə, qıləni siyasi dastəkış doə, co qılənisə bə çəy omero ıştənəpər(təyyarə) doəşe!...