25.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat(TMH) (4).

Çı yazion məqsəd bə kionsə cəvob doy, kionsə exroc karde ni! "Az ıştə tolışi xəlqi dıldə qıləy ZİK voşnime. Bovəm heste ki, ısətən nıbu, navomədə çəmə tolışi xəlq ın ZİKi bə OTƏŞ pebəqordone",- ın sıxanon Ələkrəm Hümmətovi bə 1993-nə sori votəşe, çəğın həminə sıxanonış ıştə 2-nə məhkəmə prossesondə de barzə vanqi votıje! Kie Ələkrəm Ələkbəri zoə Hümmətov? Zınəkəson zındən, bo cıvonon, nuperəson:- Ə.Ə.Hümmətov 28 oktyabr 1948-nə sori Tolışdə moəku bə! Iştə əğıləti, cıvonəti Lankondəş dəvoniə, ınstitutış oroxniyə, avtomobilist bə,