26.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH) (5) .

Çı  yazion məqsəd bə kionsə cəvob doy, kionsə exroc karde ni. Yazion bə tolışi ocımış peşo ğoş qıniə kəson, nuperəson, nəzərdə qətə bə. TMH dıminə mərhələ şərti 1993-2005-nə soron əhatə kardə. İyo kon "cərəyanonku" qəp je bəbe?
1. Ə.Hümmətov, Əli Nasir, Mikayil Haciyev ojən co dəstgir kardə bə çe tolışi mərdə zoon;
2. Hərəkati navədə şə kəson, peş TMMR-i suquti muhacirətdə bə kəson;
3. Azərbaycandə mandə kəson. Imonən bə 2 vırə co bedən:
1) Iştəku hınə peydo kardə kəson, bo dəstgir bıə odəmon mudafiə rost bə kəson;