08.07.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayev OZODİ!  Tolışi Milli Hərəkat (TMH).   2-nə mərhələ:

In yazion nıvışte əsas məqsəd bə nuəperəson, bə TMH peşnə sorondə qoş qıniyə cıvonon dəvardə ğəziyyon həxədə məlumaton doeye.
Bə hiç kəsi cəvob doy, İllahki hiç kəsi exroc karde fikədə nimon.
TMH-i 2-inə mərhələ şərti bino bedə 1993-inə sori avqusti 1995-nə sori avqustiku( TMMR-i süqut, çə hadison iştirakçion çı rejimi tərəfo dəstgir karde), orəxedə 2004/2005-nə sorondə. 
İjən votdəmon, mərhəlon şərtin, bə iyəndı pebasin, har mərhələ ıştə rişə navınə mərhələku peqətedə.
TMH 2-inə mərhələ bə 3 vırə baxş karde bəbe: -
 1. Dəstgir kardəbə kəson;