10.07.2020

Tolışi Milli Hərəkat(TMH). "Tı kisə exroc, be ğorb karde pidəsə, bızın, tınən diəy bə ico exroc, be ğorb bedəş!"

Tolışi Milli Hərəkati tarixi barədə vey yazion nıvıştə bə, ijən nıvışə bəbe.
Çe tolışi ictimai-siyasi tarıxi barədə Fəxrəddin müəllimi, hərb-canqi tarıxi barədə çəmə boli Mikayıl Haciyevi vey çokə əsəronşon nıvıstə.
Həniən bolion hestin ki, bın sahədə ıştə tədğiğaton dəvom kardən, vaxt bome əvonən ıştə tədğiğaton nəticon bə meydon bənon.
Əmə ıştə yaziondə Ələkrəm Hummətovi nomi rə-rə qətedəmon, ım əv ni ki, TMH cəmi nailiyyəton bə çəy nom nıvışte pidə. Ne, ğət bın fikədə nimon!