16.07.2020

Bə Fəxrəddin Abbasovi(Əboszodə), Elvin İsayevi OZODİ!!!

Xosə tolışon, ğurbinə duston, ın yazion nıvışteədə məqsəd bə hiç kəsi cəvob doe ni, illahki, hiç kəsi exroc karde fikmon ni. Har kəs de ıştə əməli ıştəni barz kardeyən bəzıne, exroc kardeyən.
Çəmə yazion bo nuperəson, bəTMH peşo ğoş qıniəkəson nəzərdə qətə bə!
Votəmone, 2-inə mərhələ şərti bə 3 vırə baxş bedə:- 
1. 23 avqust 1993-inə sori TMMR-i H.Əliyev hukməti tərəfo peqordonə bedə(Bo nıznə kəson:- 1 şəvədə Ostoro sərhəddiku çı Naxçıvano 500 hərbçi de mılki oləti bə Lankon dəvoniə bedə).