22.07.2020

Ələkrəm Hümmətzodə : Ozorbəyconi Respublikadə, çəməTolışə-Mığonə məholədə, zvoni kıştəjoni, kam mandə!

Isət Tolışə xızoniyən məhv kardən, əyən kam mandə... be koəti səbəbi, zoon-merdon tərgivətən bən, kinon, jenon be xvand mandən! Qədə-qədə, kinon-jenon de ım taleyi rozi bedən, çəmə namusi, ğeyrəti co milləton sohib beşedən!
Milləti marde çoknə bedə? Jıqo ni?..