25.07.2020

AMNESTY INTERNATIONAL’S SUBMISSION TO THE COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS

Fakhraddin Abbasov’s whereabouts remained unknown until 1 March, when the Azerbaijani State Security Service reported they had detained him at Baku International Airport on 28 February 2019 following his deportation from Russia. However, Lyubertsy Court officials denied to Fakhraddin Abbasov’s lawyer that a deportation hearing on his case had taken place at their court. Fakhraddin Abbasov’s forcible transfer from the Russian Federation could not have occurred without the knowledge and passive or active involvement of the Russian authorities. Amnesty International has for many years documented serious human rights violations in Azerbaijan.
25.07.2020

Deyirlər Avropada ermənilər azərbaycanlılardan çoxdu ona görə bizimkiləri təkləyib döyürlər, bəs Türklər niyə kömək etmir ?

Deyirlər Avropada ermənilər azərbaycanlılardan çoxdu ona görə bizimkiləri təkləyib döyürlər.
Bəs yaxşı bir millət iki dövlət dediyiniz, bayrağını yeri gəldi-gəlmədi hər yerdə öz bayrağımızdan çox qaldırdığınız türklər ki avropada milyonlarladı. Niyə onlar azərbaycanlılara qoşulmur ?
Dostluğumda xaricdə yaşıyan çoxlu talış var baxırsan yenə onlardı Azərbaycan türkləri ilə çiyin-çiyinə avropada Qarabağda olduğu kimi erməniyə qarşı vuruşan.
O talışlar ki öz doğma talış dili haqqında adi bir hüququnu dilə gətirən kimi müxalifətli,iqtidarlı üstünə düşüb separatizmdə günahlandırır.
O talışlar ki adları tarix dərsliklərində ümumiyyətlə çıxarılıb(bir Talış Xanlığı var idi onda Lənkaran xanlığın ediblər).
Əvəzində Talış balalarına məktəbdə türk xalqları tarixi keçirilir. Axı talışın nəyinə lazımdı ondan min kilometrlərlə üzaqda Rusiya çöllərində yaşayan hansısa yakutun, üyğururun və s tarixi ?!
25.07.2020

Har qılə millət ıştən bəştə, bəştə Alimon hurmət kardedə , co millatonən bə milləti hurmat kardedən

Har qılə millət ıştən bəştə, bəştə davardə rujon, bəştə yolun, bəştə Alimon, bəştə.... bəştə Xıdo hürmət kardiyədə, jiyedə, hürmət sahibi bedə, co millətonən, bə ə milləti de yolə ğürbinəti münasibət nüşo doydə!...
Kam mandə... dı sor bəbe ki, Tolışon, de anqştə hesobi biyə yolə ruşnəfamonədəy qləy, yolə merd, yolə Tolış, ıştə jimoni, xızoni bə Tolışə milləti jiye roədə ğıbon doəkəs,- Fəxrəddin Əbboszadə, çı zolimon, çəy milləti dışmenon sayədə, dəstigir bə, ğəzomətədə oqəttən, çiç hardə, çoknə jiyedə, vəziyyətiş çoknəye,- veynə tolışon yodən vardənin, nibavardenən, çəvon xəyli tırkə duston heste, çəvon toniko çok nıbəbe!...
İm rujonədə, əsosən Urusiyətədə, xəyli tolış, bə i tikə nuni xoto, ıştə vətəni, zəmini, kali qılon lap xızoniyən oqətəje, şə bə ğəribə keşvər, vəy çı Ğəroboği dardi kəşe bino kardəje.
Vey çok, vey pakizə! “Merdin”!