30.07.2020

TMH iyən TMMR -i  Ğıbonə İdi təbrik

Ğurbinə Tolışon, ım rujon çı dınyo mısılmonon mığəddəsə rujonin, dınyo mısılmonon, tolışonən çəvon dılədə, Gıbonə idi ğeyd kardedən.  Çə yolə Xıdoku nocımon heste ki, Əv şımə Idə nımojon, boştə milləti əmniyətiro kardə dıvon  iyən şımə bıryə Ğıbonon ğəbul bıkə,!
 Tolışə Mığonə Muxtara Respublika Muhacirə hukumət de ım əzizə, gurbinə rujon munasibəti şıməni təbrik kardedə, boşmə yolə Xıdoku hejo idə rujon rosne noc kardedəmon!