04.08.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə OZODİ! Bə Elvin İsayevi OZODİ! Bə Aslan Qurbanovi OZADİ! Redaksiya heyəti 1

In yazion bə TMH peşnə mərhəlondə ğoş qınə cıvonon nəzədə qətə bə. Hiç kəsi exroc karde fikmon ni. TMH 2-nə mərhələ şərti bino bedə 1993/95 soronku tosə 2005 sori. In mərhələ şərti bə 3 vırə baxş kardəmon:- 1.Dəstgir bə hərbçion, mılki odəmon; 2. Muhacirət kardə kəson; 3.Respublikadə mandə kəson:- a) lştə yəxə bə kəno okırniə kəson, b)Bə dəstgir bə kəson müdagiə eştə kəson. Dəstgir bə kəson həxədə navınə yaziədə kırt nıvıştəmonbe, ımrij mühacirətdə bə kəson barədə kali söhbəton bə şımə rosnidəmon. Bə Muhacirət şə kəson, co-co səbəbonşon heste, kali qılon de səbəbi, kali qılon be səbəb. Çəvon həxədə "votin", "ıştə conşon roxnie" votə kəsonən hestin. Əmə bın fikdə nimon. Əsil səbəbon iqlə əvon zındən, qıləyən XıdavandiAləm! Qıləy çi votmon pidə, çəmə aktiviston bə MTN vankardə bin, bəvon oşko votdəbin ki, "əmə de şımə komon ni,