01.02.2021

Daynəti

Şair, ənvışt Ədalət Əkbəri bəmı zanqış karde, boyəndı kef-əhfoli qəp je bəpeşt, parsiş karde, çiç kardəş, çiçi handəş? Votıme çı flinkəsi nıvıştə tarixi əsəri handəm, əmmo heççi sərəsdənim. Çımı məsəyon co şeye, ıjo nıvışdeyon təmom co şeye.Tarixış bə cırt-pırtış oqondonyə.
Ədalət sıre-sıre votışe:
-Zə, şinə bo, ə kitobi mahand, ıştə sə xərob məkə.Əv hələ nıvışde çəmi zındəni. Bə muəlıfi bovə məkə, "jıqo" bıbo bəçe nıvıştə kitobi dılə.
Xəbəm se :- Boçi?