08.02.2021

Partbilet

Qıləy əhvolət mınən qəp bıjənım bo "AMURİ SOĞNƏYO".
Çəmə toyfə Şağlaseədə Kitob handə toyfə bə! Xeyliən bə Zəmonə qoroş partiya uzvon hestbin bəməku! İqlə çəmə yolə Mamu(Xıdo şımənən cəmi mardəyon rəhmət bıkə! Amin!) Bə partiya dəşe zınə nıbe!
Ruji çımı rukə Mamu çı əsqərəti oqardədə, dastə qıle qədə çəmədon(Vey vaxt həmonə çəmədon bə "həmom şə çəmədon " peqardən be).