10.02.2021

Çəmə Qazon

Um ruj çı Qaz 53 şoferi Qazi ko vardəş nıbe, çoştə dəvardəbe,əmmo nə molə meydonədə, nəən diədə qıle klentış qətə zınəş nıbe.Qaz fikiş karde,  "bışim bə çayxonə, qaspi əyo qıle lox bə das dəşi,  hələ bınum çiki qəvədə bə hukuməti əleynə sıxan beşedə.Dı ruj bə nav polis mayori, Jip bəmı votəşbe ,' Xeyli vaxte bə çəş çidəniş, Pulunə odəm biə, tıniən bə nəzə bəstemon ".  Votıme bə çəş, əmmo dılədəm dəvordınye, oxonə vaxton çəmə diədə anədə odəm havatəkəs bəməl omə, hiç bəmı nubə rəstəni."