21.02.2021

TMH-ın Rusyada yaşayan Talış əsilli iş adamlarına müraciəti

Droud bəşmə, ğurbinə, molyətinə Tolışon, Tolışə Milliyə hərəkat bəşmə tırki müraciət kardə, həmən Tolışi zvoni çok nıdərəsə boliyon, moynonən dərəson!
21.02.2021

Talış dili Hind-avropa dil ailəsinə,Hind-İran dili qoluna,İran dil qrupuna,Talış qrupuna aiddir

  Bu dil ailəsi dəndə dünya əhalisinin çox böyük bir hissəsi danışır.Dünyada ən çox öyrənilən və istifadə olunan dillər də bu ailəyə daxildir.
  Azəri dili İran dilləri qrupunun qədim nümayəndəsi olub, şimal-qərbi İran dillərinə aiddir.Bu dil hazırda məhdud şəkildə işlənir və Talış dialektləri yaxud sadəcə olaraq Talış dili adlanır.
  XI-əsrdən başlayaraq Azəri