07.03.2021

KILO

Kılo votme bəçımı yod qıləy hədis dəşe: İ ruj qıləy di cıvonon “merdiyəti çiçe” mevzuədə bə tasıb beşedən, har kəs merdiyəti qıləy çiyədə vindedə, i kəs votedə merdiyəti veyə pule, ə kəs votedə merdiyəti ənətarsoətiye, seminə xonəxo votedə merdiyəti ğıyətmandətiye, mılxəs, ımon bə qıləy ray ome zınedənin, votedən bışəmon di siprişiku xəbə bıstənəmon. Həminə diədə Şirizoə nomədə qıləy sipriş jeyedəbən, tolışi nıznəkəson bəy Şirzad əvotin, ım Şirizoə ve mudrikə insonebən, hiç vaxt nıznə çi nəvoti, zınə çi səpeən isror nəkəy, ehanə əçəy votəy co kəsi rozi nahaştisə Şirizoə kırt əvoti: Az ənədə zınedəm…
45 0 Taliys