15.03.2021

Kuləşəvon bud bıbu!

Dorod bəşmə xosə bıyon, hovon, Şıməni de Kuləşəvə idi təbrik kardəmon, bəşmə deşmə xızoni- əğlon ivrədə səloməti, xəşəconəti, Şımə kədə har vaxt firavanəti, vəjnə xoşə mınosibəton, ən əsosən ım idi bə Tolışon aid be yodo benıkarde, ıştə kədə de əğlon Tolışi qəpjəy orzu kardəmon!
Xosə Tolışon ım id çəmə yolə pə Zərdüşt peyğəmbəri bə Tolışon bəxş kardə ən yolə ənome. Sıxani rosti çımisən yolə bəxş hestemone, ımən Xıdo bəmə bəxş kardə çəmə Tolışə zıvone, çıko həzo sorone ım idi əmə dəvonedəmon, jəqoyən bəpe
15.03.2021

Bə Tolışon Rusiya Federal Mədəni Muxtariyyəti təsis Qurultayı istirakçion mırociət:

Çəmə azizə bıyon, hovon, Tolışə xəlqi har kəs iyən bı xəlqi rostə bıyəti piyəkəson! Çı dınyo bınobəvaxtiku, çı tolışon səbəsoətəti ivrədə jimonkardə sərzəminədə, esətnə Azərbaycani keşvərədə har curi cinoyətiku iyən usulonku istifadə karde- karde, çı keşvəri hakimiyyəti bəştə dast vardə toyfə hukmət, oximinci 30 sorədə şınə bıə formədə, ıştə vaxtadə eqınyə iğtisodiyoti həmə