19.03.2021

Nəvuzə idon bud bıbu!

Xosə tolışon həzo soron bənavədə çəmə yolə pə Zərdüşt peyğəmbəri ıştə tovsiyonıj bəmə çıko duə əvoniən bəşmə orzu kardəmon, Şımə dardon- bəlon, ım azizə rüjədə Şımə səno kardə kiyonədə bısütın, bə tojə sor de səloməti, firavanəti dəşüyon, xoş bıvoton, xoş bıməson, Şımə kədə əncəx çukə, xoşniyətə əməlon bıbun!

Bıji Tolış!

TMMR Prezident, Ə.Hümmətov

TMMR vitze Prezident,  

TMMR Muhacir hukməti sər vəzir,

R. Mirzəyev