12.05.2021

Tolışi Muhacir Hukuməti Tolışi Milli Hərəkati  RUJƏ İDİ anqıl  Təbrik

De Xıdo nomi bino kardəmon!
Xosə mısılmonə hovon, bolion, ğurbinə Tolışi Xəlq!
Cəmi mısılmonon azizə ruj - Mobarək Rujə İdi anqıl şıməni dılısoxti təbrik kardəmon, Xıdoku şımə rujə-nımojon ğabul be, şımə dıvon mustəcəb be orzu kardəmon.
 De Xıdo Rizo bın