16.05.2021

MIGON SAVET RESPUBLİKƏ – 102 sorəqardış!

15 may 1919-nə sorədə - duz 102 sor ba nav Lankonadə Tolişə məholi Diyovijə deputaton Fevqaladə qurultay bino be. Təxminən 1000 kəs numayandə ishtirak kardə qurultayi 600 kəs misilmon, 300 kəs urus (əsasən Tolişi binayna uruson) iyən 100 kəs co milləton numayəndon bin (mənbondə numayəndon say bəzən fərq doydə). De bə 18 may dəvom kardə qurultay Tolışədə, Lankon paytaxt bə Mıgon Savet Respublikə elan kardə.