27.06.2021

Ozodəti pidəme..

Ozodəti çiçe? Bı parsi har xonəxo bəştə rufi qoroş cəvob doydə. Çumçero "ozodəti" dəstorış ni, beən əzıni.. Bomıno ən yolə ozodəti ıştə dılədəbə, ıştə zeynədəbə rostə sıxani ıştə dılədə nahaşte, bə qəv vardeye.Əlbəttə dı ağıli, dı kəmoli voteye. Har həxə sixani, har vırədə vote nıboən, dıştə hərəkəton, dıştə kardə əməli ıştə sıxanım votem pie.