06.08.2021

28-illik bir yol...

TMMR 1993-ildə yaradılmasında ən böyük səbəblərindən biri o idi ki, Azərbaycan da  pan Türkizimin iyrənc forması həyata keçirilirdi. Azərbaycanda yaşayan aborigen xalqlara qarşı geniş miqyaslı genosid keçirilirdi. Nümunə olaraq göstərə bilərəm ki, 1992-ci il iyun, iyul ayında Talış bölgəsində stropik əməliyyatı adı altında cinayət əmali törədildi, stropik əməliyyatına keçmiş Daxili işlər naziri c
06.08.2021

Ələkrəm Hümmətzodə .Droud bəşmə moliyyətinə, ğurbinə Həmron, Boon, Hovon, şinə Balon!

Çan soroni de şımə i vırədə, i co yolə Tolışə milləti jimoni roədə dastım oməy şikilədə hestim, çanədə Xıdo doə ömür heste, bəbem İnşallah!
Əmmo, ısət kali səhəti qonəti hesob, veyən bə vacibə məsəlon münasibət, çoknə votdən, rə, operativ nuşo doy zındənim. Handero çaşon imkon vey kam bə…
Çımı iyo, ım social şəbəkədə, dustiyətiyədə biyə həmron, kali səbəbon, sıxani həqiqəti yolə inson hesob kardəme, kardedəm, daima de ıştə yolə şücaəti Xido əmonədə bıbon!
Isət, har ko oxe be təkin, hesob kardəm, de şımə co be vaxt omə rəsə, mıni bıbaxşən, bəbe ki, kali yol səhvon, qınoyon şımə münasibətədə vadoəme!...