12.08.2021

heкаjəти Мусjо Идрак вə суки фамəдə быə толышə сиjаси дəвушон

Пиjоада хроноложи думоəти нывыштеəдə гылəj чиj ғеjдым ныкарде, чумчико əj бə Идраки həбси тəсирəдə ныбə чиjе, аммо əчəj сəбəбкорон жыго думот кардə нин. Авон бова кардəн ки, əгəрəм сəдо беныкəн «həши бенибəше» вə иjунə манги 9-дə гылəj бəjонəт формəдə мəгалə нывыштəн  (урусиəдə ба жыго нывыштəjон «статья-заява» вотдəн): https://iarex.ru/news/81313.html?utm_source=smm-tg&fbclid=IwAR0YduJmZl3AGOG_YU6expwmrubcVEkku4zH8lvvKhkGinnIpUGLaTSrohU  
Ым мəсəлə Толышə миллиjə həрəкотəдə ади чиj ныбе горыш əчəj нjуансон игылə-игылə (де риторик парсон дахил) нушо доj лозим зындам.
243 0 Sİyasət
12.08.2021

heкаjəти Мусjо Идрак вə суки фамəдə быə толышə сиjаси дəвушон

Пиjоада хроноложи думоəти нывыштеəдə гылəj чиj ғеjдым ныкарде, чумчико əj бə Идраки həбси тəсирəдə ныбə чиjе, аммо əчəj сəбəбкорон жыго думот кардə нин. Авон бова кардəн ки, əгəрəм сəдо беныкəн «həши бенибəше» вə иjунə манги 9-дə гылəj бəjонəт формəдə мəгалə нывыштəн  (урусиəдə ба жыго нывыштəjон «статья-заява» вотдəн): https://iarex.ru/news/81313.html?utm_source=smm-tg&fbclid=IwAR0YduJmZl3AGOG_YU6expwmrubcVEkku4zH8lvvKhkGinnIpUGLaTSrohU