29.01.2020

AĞILİ ÇƏŞ.

 

Картинки по запросу ağıl gözü

 

AĞILİ ÇƏŞ.

(Hekoyə)

Çımı sədə qıləy sırəynə hekoyə hestbe, bo nıvışte çokə əhfol, çokə vaxt pəydo karde zındenıbim. İ ruj, peş Gıbonə idi, nışdim kə qıləy çaşmədə, kəybonım jəy, bino kardıme bo nıvışte. Hojo iqlə cümlə nıvıştəmbe, co çaşməku çımı hamro bəmə sədoş oməy, rə şim çəy tono bıznom çiç bə. Vindıme  televizorədə, Xərəboğədə tojə səhid bə çəmə dı çıvonon nuşo doydən. Çı şəhidondə qıləy çı pə-moə i qılə zoəye, qıləyən tojə bə pəvəndi bə. Çımı həmroədə şəkər nəxoşəti heste, bəy xəyli dılvandi dome, televizori okıştıme. Çımı həmroən bə mısılmoni deşmonon nıfin-nalə karde-karde şe bo nımoj vote. Az həni hekoyə nıvışte nəznim, rıkno bim, beşem bə kuçə. Çımı sədə sırəynə hekoyə de Xərəboğo omə bevəcə xəbon bə i yəndı qınyəbin. Iştən bəştə votıme, “çımı sə xərob nıbo çoke”. Çokbe bı vaxt çımı hamsiyə “lol” Ənvər oməy, ne, əv çı moəku  lol nıbe, se manqbe əv çı xırtəku əməliyyat bəbe..Əməliyyat nıbə əcəy sədo məhəllə eəqəti, kədən hejo bə vır-vırbe. Kəxəlizi jeni anədə bəy nıfin kardəşbe, “ıştı sədo bat bıbo” votəsbe,,Xıdo oxoy əçəy dıvo məsəşe. Isə jen daston ekkudə bəstə sə, kaş merd vır-vır kardəşbəy, dır-dır kardəşbəy, əncəx sədoş beşəbe. Kırt bıkəm, Ənvər oməy nışte çımı palyo, bəmı diyə kardışe, de dasti xəbəş səy “çiç bə”. Qəpım jəy ki, ijənən Xərəboğədə şəhidmon doə, Ənvəri de dasti vey şeyonıs vote, sənirəsəym, votıme:

– Əmvər, (çımı deəy zərfətim heste) çımı sə pure, tınən mıni cındo məkə, bekə ıştə dəftəri, dı kəlmə bınıvışt, bı sinədə az həni loli zıvoni umite əzınim.

Ənvər dəftərış bekarde, nıvıştışe: “Xok bəştı sə, Xərəboğıjon nəzədə ni, tı dard kəşdəş”. Votıme::

– Jiqo-jıqo sıxanon mənıvışt, tıni bəqəten. Istı dəftər subut, dəkumente.(Şırəymon)

Ənvəri əslıj çəmə rəyonoye, votıme:

– Nav mı bımardoş, im dəftəri bəmı vəsiyət bıkəyş, qavər dı-se qılə çəvədə hekoyə duzum karde.

Pidəmbe cınqıri zərfət bikəm, kefım rost bıbu, bışum sədə bə sırəynə hekoyə bınıvıştom. Vindımone çəmə co hamsiyə, Xərəboğıj, ğəssob Mehti ləxe-ləxe omedə. Mot mandim, zinə əv ıştə qujdə dukonədə “qurban əti var, qurban əti var” zikkə jəydəbe, əmma ımruj piyane. Sıxani duzi çımı hamsiyon həmmə demı araşon çoke, bə yəndı dast bərosnemon, yəndı xəy-şərədə bəbemon. Yəndı zərvəti peqətdəmon. Çıko bəvoton, nezəro bə hamsiyəm bəsə diyəro bə boəku bə nave. Ha, Mehti omy bəmı rəsəcəğin votışe:

– Şair, tı cokə odəmiş, çokə hamsiyəş, əmmo həyf cınqıri əvomis, bə Xıdo, bə imomon bova kardəş. Peşomedəniş, çı dinyo keyfi kardəniş.

Ənvər bəçımı linqi dəkkuşe, de çəşi, de bəvi votışe “ko nıbu”. Əmma az əsəbin bim, ıştə rıki eqəte-eqəte xəbəm səy:

– Mehti, çımı zıne ıştı bobon nımoj votəkəs bən, imon bəkəson bən. Bətışon nom noə Mehti, ıştı boa nom Namaz…

Mehti çımı qəpı bıryişe:

– Şair, əvonən bənəy tı əvom bən, əvom. Az ə şeyki,vindənim, boçi bəy bovə bıkəm?

– Mehti, ıştı bobon beədə çəmə kisvər yolbe, hiç çı ermənion dövlət nıbe, jəqoye? – xəbə səme.

– Ha, ha, duz votdəş, bəvədə ermənion çəmə bobon nokə bən.

– Çanədə şımə bobon “əvom” bin, imon hestbe, əvon zumand bin, əvon i bin. Çəvon vətən hestbe, çəvon zəmin hestbe. Çımı Lələ əvoti: “dışmeni bə zəmin jəy pidəbo, çəy imoni bıkışt. İmon ki, marde, dışmeni kıste hostone”.

Mehti bə fik şe:

– Neye, ne, şair, az bə nivində çiy bovə kardənim.- votışe.

Lol Ənvər piyəşe çi bivoti, de dasti vey hənəkış karde, fıs-fısış karde, votıme:

– Ənvər, tı hələ lol bıbi.-dimım bə Mehti qəte:- Mehti, ıştı çəşon vey şeyon vindəni. Sa cur sədo heste, vindəniş, sa cur bu histe, vindəniş, milyon-milyon telefon dalğon heste, vindəniş. Veyə çiyon vindəniş. Əvoni vindero çəs ne, ağıl lozime. Ehanə qıləy kuə odəm hiççi vindənibu, im əv ni ki, dinyo ni. Ehanə qıləy odəm lol-korebu, im əv niki dinyoədə hiç sədo ni. Ehanə ağıli cəş oj bıbu, tı har çiy bəvindış.

Az im qəpon jəyədə lol Ənvər deştə kəllə anqıstə bəçımı kəmi hejo dəkkudəbe, vote pidəşbe ki, kırt bıkəm. Oxoy vindıme kəmım hıl bəbe, dimim qəte bə Ənvəri:

– Zə, ti çımı kəmi boci hıl kardəş? Tı lolis, əmənən lol bıbəmon? Tobə keynə kofiron vədə lol bəmandemon?

Peşo ijənən budu Mehti qardim, votıme:

– Mehti, ısəki tı bə Xıdo bovə kardəniş, azən votedəm: Xıdo ıştı kəy xo bıkə..

Mehti bə çort şe, peşo oqarde bəmı votışe:

– Şair, tı boçi jəqo votdəş?

– Mehti, tı ki, bə Xıdo bovə kardəniş, boçi tarsedəş, ni bə çiy bətı çiç bəkarde?

Mehti mavuji qədəli ayığ be:

– Şair, qasbu Xido heste, qasbu az hələ dərəsdənim.

– Mehti, im co ko, tınən ıştə nıznəy məvot, azən dıvo bıkəm, Xıdo bəşmə komək bıkə, çəmə kisvərədə dəve nıbu, həmməkəs ıstə vətəndə bijyo. Çəmə bə Xıdo imon çanə ve bıbo, Xıdoən deəmə bəbe.

“Tolışon Sədo” N: 10 (122)

tolishstan.com

Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Календарь
«  Ноябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Всего ответов: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0