18:29
APPEAL TO PEOPLE OF GOOD WILL!   BƏ XƏYMANDƏ ODƏMON OVARDEMON ! ОБРАЩЕНИЕ​ К​ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ!
                                                                          APPEAL TO PEOPLE OF GOOD WILL!

Ladies and gentlemen!The reason for the current appeal is the illegal arrest of Fakhraddin Abbasov (Aboszoda), a Talysh social and political activist, an outstanding scholar, political analyst and journalist.

As a result of the collusion of the Azerbaijani and Russian authorities, F. Aboszoda was illegally detained in Moscow and later extradited to Baku, where he was arrested by the State Security Service of Azerbaijan. He was charged with inciting ethnic hatred and high treason, what implies life imprisonment. Not hard to guess, that for the 63-year-old already physically unhealthy F. Abоszoda, this is actually the death penalty.

The Azerbaijani authorities have pursued the policy of persecutions and brutal repressions against Talysh​ social and political figures, intellectuals, activists.

Today, a deadly threat is hanging over Fakhraddin Abbasov. Ignoring the principle of the presumption of innocence, official Baku wages an information war against F. Abbasov. Moreover, anyone who wants to help F. Abbasov, is threatened with arrest. As a result, F. Abbasov found himself in a difficult situation in the Azerbaijani prison, without means of subsistence, the necessary medicines, and high-quality advocacy protection.

Currently, his rights are protected by two lawyers who virtually work for free.

However, the lawyers are unable to provide legal defense at the proper level without financial support. In addition, they are under constant pressure from the Azerbaijani authorities, and threatened.

On behalf of the Talysh National Movement we appeal to all the people of good will, to all who respect human rights, to all who have not yet lost faith in justice, as well as to those, who are, to a certain extent, familiar with the history and culture of the ancient Talysh people, and who has heard of repressions against the Talysh people in Azerbaijan.

We ask for your financial support to ensure the monthly payment of the lawyers, as well as the purchase of drugs and food for F. Aboszoda, the leader of the Talysh National Movement, who, at the cost of his life, is fighting for the rights of his people.

You can send your financial support to the following account:

Bank account number
Name: NATIONALE TALISH BEWEGING
Rekeningnummer:
NL 53 ABNA 0576 2057 96
BIC ABNANL2A

Adres :
Herman Heijermanshof 25
2273 TE Voorburg, Niderlands

 

with the note “for Fakhraddin Aboszoda”.

The Talysh people with a sincere gratitude will accept any help!

Alakram Gummatzoda (Gummatov)

President of the Talysh-Mughan Autonomous Republic


Chairman, Talysh National Movement​

                                                                            BƏ XƏYMANDƏ ODƏMON OVARDEMON !


Hurmətinə xanımon iyən əğəon! 

 In ovardemonədə  məqsəd əve ki, tolışi yolə ictimoi-siyosi xadim, alim, sosioloq, jurnalist Fəxrəddin Abbasov (Aboszodə) nohəxədə həbs kardəbıə. Azərboyconi iyən Ərəse kişvəron deyəndı səqləsi səkıştədə  2018-nə sorədə Moskovə şəhrədə F.Aboszodə ğeyri- ğanuni qətəbıə, peşı bə Boku şəhr ekstradisiyə kardəbıə, haliyədə Azərboyconi Devlət Betəhlukəynə Xıdməti turmədə oqətə bedə. Bəşəy vəynə rost kardəbıə çanqılə cinayəti maddon ( milləton arə mərəşulə eğandey iyən bə devləti xəyonət) yəni tosə umri oxoy həbs bıriyey nəzə qətəbıə. Imən ki, fiziki cəhəto  fərnıbə bo 63 sinninə F. Aboszodə  faktiki marde cəzoye.
Bəçəy beqınoəti prezumpsiyə  prinsipi məhəl nınə  rəsmi Boku bə F.Aboszodə vəynə informasiyə mahrubə bardey dəvom kardedə, bə həmə əleyh, kon kəson ki, bə F.Abozodə koməq kardey pidəşe, ımoni de həbsi, de təğibi-pəspəsə kardedən-  torsinedə. Səkıştədə F.Aboszodə mandə bevəcə təhlukə vəziyətədə: beəloc, bevasitə, bedəlil-besıbut, jıqo holədə vəkilonən keyfiyətə  mudafiyə nişone...
Haliyədə çəy huquqon faktiki bepul mudafiyə bıkə 2 vəkil heste. Təbii ki, vəkilon bemaliyə mandey imkon doydəni ki, mudafiyə sərrost bışu. Çə tərəfo vəkilon ciddi şiklədə (mutəmadi)  Azərboyconi kişvəri səlahiyətinə orqanon nəzorəti jintono nəfəs səy zınedənin. Bimon hədə-tars omedən.
Tolışi Milliyə-Ozodəti Hərəkoti nomo Ovardedəmon bə xəymandə odəmon, bə həməy, ə kəson ki, insoni həx-huquqon barz qətedən, ə kəson ki, hələ bə həx-ədoləti bovəşon heste, ə odəmon ki, ğədimə tolışə xəlqi tarixi iyən mədəniyəti zınedən, Azərboyconədə bə tolışon repressivə munasibəti zınedən, XAYŞ kardedəmon vəkilon harmanqinəni maliyə xərcon, həmçinin Tolışi Milliyə Ozodəti Hərəkoti lider,  şinə coni ıştə xəlği həx-huquqi roədə bə mubarizə həsr bıkə F. Aboszodə dəvo-dəmonon- çəy harrujnəni ərzaği təmin bıkəmon.
XAYŞ kardedəmon ıştə dastqəti bı hisob ovoştınən: 

Bank account number
Name: NATIONALE TALISH BEWEGING
Rekeningnummer:
NL 53 ABNA 0576 2057 96
BIC ABNANL2A

Adres :
Herman Heijermanshof 25
2273 TE Voorburg, Niderlands

 
bo Fəxrəddin Aboszodə”Tolışə xəlğ şımə harcurə koməqəti de barzə fami , de minnətdoəti ğəbul bəkarde.
-Tolış-Muğon Muxtar Respublikə Prezident, Tolışi Milliyə-Ozodəti Hərəkoti sədr Ələkrəm Hummətzodə (Hummətov)
 


 
                                                                 ОБРАЩЕНИЕ​ К​ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ!

Уважаемые дамы и господа!


Поводом для данного обращения послужил незаконный арест выдающегося талышского общественно-политического деятеля, ученого, политолога и журналиста Фахраддина Аббасова (Абосзода).

В результате сговора азербайджанских и российских властей Ф. Абосзода был незаконно задержан в Москве в прошлом году, а позднее экстрадирован в Баку, где помещен в тюрьму Службы Государственной Безопасности Азербайджана. Против него выдвинуты обвинения в разжигании межнациональной розни и в государственной измене, что предполагает пожизненное заключение. Нетрудно догадаться, что для 63-летнего уже физически нездорового Ф. Абосзода это –​ фактически, смертная казнь.

Игнорируя принцип презумпции невиновности, официальный Баку продолжает вести ​ против Ф. Абосзода информационную войну - все, кто пытаются помочь ему, подвергаются угрозам ареста и преследованиям. В результате, Ф. Абосзода оказался в тяжелейшем положении, без средств к существованию, без нужных медикаментов, без качественной адвокатской защиты. В настоящее время его права защищают два адвоката, которые фактически работают бесплатно. Естественно, без финансовой поддержки адвокаты лишены возможности вести защиту на должном уровне. К тому же они находятся под постоянным прессингом со стороны азербайджанских властей. Им также угрожают расправой.

От имени Талышского Национально-Освободительного Движения я обращаюсь​ ко всем людям доброй воли, ко всем, кто ставит права человека превыше всего, ко всем, кто еще не потерял веру в справедливость, а также к тем, кто хоть опосредованно знаком с историей и культурой древнего талышского народа и наслышан о репрессиях по отношению к талышам в Азербайджане

Просим вашей финансовой поддержки для обеспечения ежемесячной оплаты адвокатов, а также приобретения лекарств и продуктов питания Ф. Абосзода – лидеру Талышского Национально-Освободительного Движения, человеку, который ценой своей жизни ведет борьбу за права своего народа.

Просим перечислить средства на счет :
 Bank account number
Name: NATIONALE TALISH BEWEGING
Rekeningnummer:
NL 53 ABNA 0576 2057 96
BIC ABNANL2A

Adres :
Herman Heijermanshof 25
2273 TE Voorburg, Niderlandsс пометкой «для Фахраддина Абосзода».

Талышский народ с чувством искренней благодарности принял бы любую вашу ​ помощь!

Алакрам Гумматзода (Гумматов)

Президент Талыш-Муганской автономной Республики
Председатель Талышского Национального Движения
tolishstan.com
Category: TMH XABAR | Views: 535 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: