19:01
Ayıb çiçe ?
Ayıb çiçe ?

Zinə dukunədə vindıme bə erconə qıymət qalunə guəvi havatdən. Di git bə 1 mənot 90 qəpik, ə guəvi co dukunondə 1 gitış bə 1mənot 60 qəpike. Bə guəvi havatə kinəm vote,:
- Çı quəviədə bəmı 2 git bıdə.
Kinə bəmı votışe :
- Mamu, ım jenə guəvie.
Bə guəvi çok- çoki diəm karde, əmmo ım guəvi çı merdə guəviku hiç fərğm nıvinde, ranqışən sio ranq be, olət havatə kinən tandə şəvlobe, əmmo şəvlo pe tərəfon oj fəsonbe,votıme:
- Çım bala, çəmə kədə fərğış nı, jen çımı guəvi tan kardə, az çı jeni guəvi tan kardəm.
Kinə inənən votışe:
- Mamu, az votdəmki,i merd merdə guəvi tan bıko çoke,jenə guvi tanq karde aybe.
Az qədəli qeyzin bim, votıme:
- Kinə az vindəm ki, tınən şəvlo tan kardəş, əmmo şəvlo merdə oləte, ha çiç bəbeki ? Çoki əve odəm be olət mənəvi.Mıni bıbaxş azən ıştı pə vırədə,tı zındəş ısə kali kosibə merdon həvo sard be qoroş jeni qalunə ji oləti tan kardən? Çımı bala, olət tan karde ayıb ni, olət nıtankarde aybe.
 

Şirəli Əlyar

Category: Mədəniyyət | Views: 34 | Added by: tmmrtalish | Tags: Şirəli Əlyar | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: