search
menu
person

NEWS AND UDATES


13:40
Az.R-ku nuə xəbəon. Zaxiraddin İbragimi.
Az.R-ku nuə xəbəon
================
Çəmə muxbir xəbə dodə ki, dəvardə haftə oxoədə Azərbaycanədə ijən “tırkon dışmen” mevzu aktual bıə. Jıqo ki, Boku 3-4 qılə vırədə “ləzqion, tolışon, uruson, farson, ermənion çı tırkon dışmene” şuar nıvıştəşone. İyo dı qılə pars bə məydon beşedə:
- iminə pars əve ki, ehanə ım milləton tırki bəştə dışmen zınedəninbu, tırkon bəpe boçi əvoni bəştə dışmen bıznon?
- dıminə parsən ıme ki, ehanə tırkon ıştə hamsiə xəlğon həmmə bəştə dışmen zınedənbu, əvon çoknə dəvon de aşişəti, de sulhi bəjien? Im parson ıştə cəvobi bə çaşin. Əyən ğeyd bıkəmon ki, Azərbaycani rəsmi sıxanbıvoton həminə nıvıştəyon həxədə hələ ki, tam jəşone. Im nıvıştəyon təxribat bıe-nıbe həxədəən məlumat doəkəs ni.
Mevzu dəvomədə əyən ğeyd bıkəmon ki, dəvardə haftədə ijən “Tolışə separatçi” sıxan bə dəb eqıniə. Kom tolışi sıxan, hərəkət bə kom tırki, kurdi, avari, ləzgi xoş omedənıbu əlbəsaat əy “tolışə separatçi” elan kardedən. Im tendensiya həm iğtidari sıxanbıvoton, həmən bəştə muxalifət votəkəson arədə qeş-qeşi pevılo bedə. Marağinə faktən ıme ki, həni Azərbaycanədə jiə tolışonən bı jıqo tendensiya pemujiən, həni əvoni “tolışə separatçi “ elan kardə bə həminə xonəxon cəvob dodənin.
Oxırnə həftə hadison no-peqət kardeədə vinde bedə ki, tolışə separatçi sıxan kamiku se bəjəm bə azər - tırkə təbliğatə maşini kar omə.
İminnə hol Azərbaycani vəkilon kolleqiya rəyasət heyyəti uzv, vəkil Elçin Qəmbərovi urisi zıvonədə nıvıştə, bə Aslan İsmaylovi həsr kardə “Aslan İsmayılov, duəvujəti anatomiya” kitobi bə ictimaiyyəti təğdim be bəpeştə bə miyon ome. Həm Aslan İsmayılov, həmən çəy nezə ətrof, vəkil Elçin Qəmbərovi “tolışə separatçi” elan kardışone. Imi dey subut karde pidəşone ki, Elçin Qəmbərov de Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummotzodə i divoje.
Elçin Qəmbərov Bokuədə moəo bıbuən, əv əslən Liki Haləbın dikue. Əliəkrəm Hummətzodəən əslən həmonə dikue. Aslan İsmayılov və çəy dastə iddio kardedən ki, Elçin hətto de Əliəkrəmi nezə avlode, çı Əliəkrəm Hummətzodə ideyon muəllife.
İyo radio məsəkəsonku qıləy pars bə məydon beşe bəzıne: Elçin Qəmbərovi çənnə bə tolışə hərəkati dəxlış heste? Bı parsi cəvob doero hejo bə həminə kitobi iminə vəslə diə karde kifoyəte. Vəy Elçin Qəmbərov 1993-minə sorədə tolışə xəlği muxtariyyətə huğuği bə dast vardero bardə mubarizə bənə “tolışə separatizmi” bə ğələm dodə, yəne çəy bə tolışə hərakati hiç dəxlış ni. Əmo çı Elçin Qəmbərovi ım cumləən əy xilos kardedəni. İsmayılovi dastə bəy “tolışə separatçi” yarlık dəçokniəşone. Hələ ki, Elçin Qəmbərovi bı iddio cəvob doəş ni.
Dıminnə hol lap marağine. Bloqer Azər Kazımzadə bə Azərbaycani prezidenti muavin Əli Həsənovi ovardəşe ki, bəs məvotbən bə Vidadi İskəndərli pıə ğəb peşovi de Əli Həsənovi aspardəy peşandəşone, həminə ğəb mırdol kardəşone. Əli Həsənov əlbəsaat qıləy musahibə dodə və Azər Kazımzadə “tolışə separatçi” elan kardedə. Hətto Həsənov ıştə musahibədə əyən ğeyd kardedə ki, həm Vidadi İskəndərli, həm Azər Kazımzadə, həm Qurban Məmmədov, mılxəs, xaricədə nıştə və bə Azərbaycani əleyh təbliğat bardə bloqeron, jurnaliston həmmə çı Ermənistani xusisi xidməti aspardəy bə vırə rosnedən, rə- di ğanuni vədə cəvob bədon.
Hələ ki, Azər Kazımzadə əy “tolışə separatçi” elan kardə bə həmonə musahibə, lap dırıst bıvotəmon, bə musahibə “tolışə separatçi” cumlə cəvob doəş ni. Əyən ğeyd bıkəmon ki, Azər Kazımzadə Liki Veri dikue və Azərbaycani Xalqə Cəbhə layihə çərçivədə Qurcustanədə bloqerəti kardedə.
Seminə holən marağine, çunki Nərmin nomədə qıləy psixoloqə kinə ıştə səhifədə nıvıştəşe ki, əv Mubariz İbrahimovi ğəhraman hisob kardedəni. Azərbaycani həmmə strukturon səqınyən ım kinə səpe ki, “tı kiş ki, Mubarizi ğəhrəman hisob kardedəniş!” Hətto ım məsələ bə Milli Məclisən beşə, spiker Oqtay Əsədov çı parlamento bı kinə anqıştəən oşandəşe.
Əmo 2-3 kəs çə kinə mudafiə həxədə 3-4 qılə cumlə nıvışte hınədə bən ki, çəvonədə qıləyən REAL hərakati İdorə Heyyəti uzv, vəkil Xalid Bağırove. Hejo Xalid Bağırov çə kinə mudafiə həxədə 2-3 kəlmə nıvıştəcəğin Tural Abbaslı nomədə kanə musavatçı əlbəsaat Xalid Bağırovış “tolışə separatçi” elan karde.
Xalid Bağırovi çannə bə Tolışə hərəkati dəxlış bıe zınero hejo bə REAL hərakati strukturi diə karde kifoyəte. Həminə strukturədə Tolışə məhol bənə “Cənub belgəsi” oko doəşone ki, ımən Xalid Bağırovi bə tolışə hərakati hiç dəxlış nıbe subut kardedə.
İyo qıləy parsən bə məydon beşedə: Azərbaycani “Bozə neçion”ədə qıləy, veteran Nurəddin Xocəən Mubarizi ğəhraman zınedəni, bı barədə çand kərə musahibəən doəşe, bəs boçi Azərbaycani patrioton bə Nurəddin Xocə etiroz kardedənin? Çumçiko əvon zınedən ki, Nərmin kinə xeyləğe, çəvon cəvobi ni bədo, əmmo Nurəddin nəinki çəvon cəvobi bədo, hətto çəvon şulonən dəbərıjne. Yəne tarsiku bə Nurəddin Xoca cəvob dodənin. Tural Abbaslıən çok zınedə ki, nə Nərmin, nəən Xalid Bağırov bəy cəvob ni bədon, bə hisob dumo bəvon rohət qəp jedə, əmmo Nurəddin Xocəku tarse səbəb, bəy cəvob doe hınədə nin. İmən subute ki, çımon vətənpərvərətiən hejo bənə bəvon dıdime.
Xosə radio məsəkəson, əmə tolışə separatçi mevzu iyo sə kardedəmon, əmo bovəmon ni ki, Azərbaycani azər-tırkə təbliğatə maşin bə “tolışə separatçi” mevzu keynə isə orəx bıdo
Категория: TALİSH | Просмотров: 30 | Добавил: tmmrtalish | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090