18:02
Azadlıq simvolu Əli Nasir .
  Azərbaycani iyən Tolışi yolə şair, siyasi iyən ictimai xadim Ğırbonəli Əli Nəsirov (Əli Nasir) 1955-minnə sori mayə manqi 1-ədə Lankon şəhrədə moəku bə. Pəj Ğırbonəli II Dinyo Muharibə şirkətəkə, moəj Həvvonisə xanım bənəy xadimə ko kardəje. Moəj əy həmişə bənəy “Əlizodə” vanq əkəy. Şairi Ali təhsılıj nıbe. Əv bə Boku Natə Texnikom dəşə, de qıləy marağinə səbəbi həminə məktəbıj oroxniyəjni. Deştə rəssamə dust—Vaqifi Texnikomi hıtəxonədə mandə devrədə Vaqif mələfə səpe “Leyli iyən Məcnun”i şikilıj kəşə, Şair Əli Nasiriyən şikili jiyədə çı Fuzuli şeirıj nıvıştəjebən. Imi vində komendant rıkno bə, de şairi hecbesıj kardə.
  Bı səbəb şairi texnikomo xaric kardedən. 1989-minnə sorədə Lankoni “Ziyaliyon kə”də iminnə kərə Tolışi Poeziya Şəvıj Əli Nasiri təşkilıj kardə. Şair bə vaxt de “Avesta” cəmiyyəti muridon didorədə bəvon bı tədbiri dəvonero sıxan doydə və tədbiri dəvonrdə Şəvədə Tofiq İlhom, Xanəli Tolış iyən co şairon şirkət kardedən. De Əli Nasiri rəhbərəti Lankoni Rəssaməti Məktəbədə “Naxş Cıvonon İyəti” soxtə bə be. Bı mərənqoədən poeziya şəvon əbin.
   Mərənqon Əli Nasir deştə şeiron bino əkəy. 1989-minnə sorədə de Lankoni Xəlqi Cəbhə konfransi ğərori “Elin səsi” (Eli sədo) rujnomə təsis bedə. Bə rujnomə rəhbərəti bə Əli Nasiri odoştə bedə. Bı konfransədə şair Xəlil Rza Ulutürkən şirkət kardedəbe. De Əli Nasiri ciddi hımcımi 1990-minnə sori yanvari 11-də ruznomə mehuri bə Şairi doydən. 1988-89-minnə soron, Lankon “Fovcul-fusəho” əruzə şairon ədəbi məclisi mərənqonədə bo fəol şirkət karde bino kardedə. Vəyo Əməlhəqq iyən Ənəlhəqq nomədə rujnomon nəşr kardedə. 1990-minnə sorədə nəşr bə “Çaşmə” satirikə rujnomədə şairi kəşə karikaturon iyən şeiron nəşr bedən. 1990-minnə sori yanvarə hadison devrədə şair həbs kardəbə, bə Lefertovo turmə dənoəbə zəmononədən şair bə rujnomon materialon vığandedə. “Çaşmə” rujnomədə de “İnqə bəq” təxəllusi ıştə nıvıştəyon dərc doydəbe karde. Peş turmə “İmpuls” rujnomədə redaktor ko kardəje, ijən de “İnqə bəq” təxəllusi nıvıştəyon dərc ədəy karde. Əli Nasir 2009-minnə soro tosbin 2013-minnə sori Respublika Tolışə Mədəniyyətə Mərkəzi sədr bə. Əv 7 kitobi muəllife. Im kitonon: “İlğım”, “Dərs nə yaman tez qurtardı” , “Kərbəla musibəti” , “Qonə şələ” , “Oxuyuram alnımdakı yazını” i.c. Həxi şair Əli Nasiri 1989-minnə sori noyabrə manqi 17-də, Ozodəti məydonədə ovanq doəm “Ey ana vətən” marş, de Vətəni exşi jiyəyon bə daimi himni peqardə.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Əli Nasirin Azərbaycan və Talış xalqının qəhrəman oğlu polkovnik Ələkrəm Hümmətzodə yə yazdığı şeiri

ƏLƏKRƏM XAN

Sındırdı bütün bütləri bütxanəni yandırdı Ələkrəm!
Şax durmağı öyrəndi Talış dağlarının zirvələrindən,
Xənnasların, iblislərin ehkamını oynatdı yerindən,
İnsanlara mərdlik, kişilik dərsini öyrətdi dərindən,
Nacinslərə, naqislərə insanlığı qandırdı Ələkrəm!

Quzğunların amalını, əfkarını xülyasını duydu,
Bayquşların avazına yox, millətinin eşqinə uydu,
Millət kitabında yenə məğrur Talış imzasını qoydu,
Dünyaya qədim Atropatı, Babəki andırdı Ələkrəm.

Allaha tapınmaqla bu gün eylədi şeytanları məğlub,
Xalqın malı üstündə qudurmuş o qudurğanları məğlub,
Mərdliklə, dəyanətlə qırıb eylədi zindanları məğlub,
Sındırmağa öyrəşmiş olan kəsləri sındırdı Ələkrəm.

Zalımlığa, nadanlığa, cahilliyə nifrət dedi daim,
Enməkliyə, dönməkliyə, çönməkliyə nifrət dedi daim,
Sınmaqlığa, sinməkliyə, sönməkliyə nifrət dedi daim,
Qəlblərdə, beyinlərdə həqiqət şamı yandırdı Ələkrəm.

Nacinslərə, naqislərə insanlığı qandırdı Ələkrəm.
Dünyaya qədim Atropatı, Babəki andırdı Ələkrəm.
Sındırmağa öyrəşmiş olan kəsləri sındırdı Ələkrəm.
Qəlblərdə, beyinlərdə həqiqət şamı yandırdı Ələkrəm.
Qəlblərdə, beyinlərdə həqiqət şamı yandırdı Ələkrəm.

Əli Nasir

Category: Taliys | Views: 398 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: