/ Новости сайта / TMH XABAR / Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH) (5) .
12.07.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH) (5) .

105 0 TMH XABAR
Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH) (5) .


Çı  yazion məqsəd bə kionsə cəvob doy, kionsə exroc karde ni. Yazion bə tolışi ocımış peşo ğoş qıniə kəson, nuperəson, nəzərdə qətə bə. TMH dıminə mərhələ şərti 1993-2005-nə soron əhatə kardə. İyo kon "cərəyanonku" qəp je bəbe?
1. Ə.Hümmətov, Əli Nasir, Mikayil Haciyev ojən co dəstgir kardə bə çe tolışi mərdə zoon;
2. Hərəkati navədə şə kəson, peş TMMR-i suquti muhacirətdə bə kəson;
3. Azərbaycandə mandə kəson. Imonən bə 2 vırə co bedən:
1) Iştəku hınə peydo kardə kəson, bo dəstgir bıə odəmon mudafiə rost bə kəson;
2) Iştə yəxə bə kəno okırniyə kəson. (Hiç kəsi ittiham karde fikədə nimon, har kəsi bo ıştə ro vıjnie həxış hest). İyo qələy haşiyə beşedəmon: Navınə yaziondə votəmone, Ə.Hummətov hiç vaxt ıştə kardəyonku qəp jeydə ni, bə co odəmonən kardəyon təftiş kardə ni. Əv ko kardə, çimi muğabildə daim çe Azərbaycani hukməti, muxalifəti "trolon" tərəfo bə təhqiron, dıjmonon məruz mandə. Vey təəssuf bıbu ki, hejo çəmə kali tolışonən, bı koədə bə dumo mandə nin. Həminə tolışonən ya bəştə tırkə "boon" xoş omeşon pidə, yaən bə i cılməy nuni xoto, joqo nodurrustəti kardən. Hələ imiən zıne vacibe ki, 1995-nə sori Ə.Hummətovi Lankondə dıminə səfə dəstgir kardə kəson dılədə, peşo istintaqi vaxti, bəy əzob doə kəson arədə tolışə fərzəndon hesbin, həmesə veyən əvon canfəşanəti kardə bin. Ə.Hummətov hiç vaxt çəvon həxədə qəponış jə ni, hejo votəşe ki, şo bedəm ki, kon tolışsə bə çımı qoroş, bo ıştə xeyzoni cılməy nun ğəzənc kardə, mənsəbi soyb bedə. Bə çəvon ıştəniən voteydə be. Ə.Hummətov 2 sor istintaqi, 2 kərən məhkəmədə bə! Hiç vaxt hiç kəsi həxədə sıxanış votəni, hiç kəsış "həvatə ni". Oxonə vaxton çəmə tolışi navədə şə kəsonən Ə.Hummətovi exroc karde cəhdonşon bedə, kionsə çəvon həxədə çiçsə nıvıştiədə de ıştə fami, sui-zənni hisob kardən ki, ımoni Ə.Hummətov kardə. Peşoən rost bedən, bəştə ədəbi uyğun bə Siprişi ədres təhqiron, dıjmonon pevolo kardən, əy exroc kardeşon pidə, guya çəyku "səhvon qətdən", əməni de Azərbaycani hukməti ibemondə taxsırko bekardən. Əmə hejo votəmone, ijən votdəmon:- Azərbaycani ısətnə rejim murtəce rejime, bə aborigen xəlqon vəynə, bə milli-etnik məsəlon vəynə ( hejo bə co məsəlon qoroşən, əməni iminə nubədə çəmə milli həxon norohət kardən). Muxalifət çe iqtidarisən vey murtəceye, əvon imi nio kardə nin! Əmə diəvon çı cur I vrədə be bəznemon? Votdən əmə Azərbaycani votəyon dastək doydəmon?!... Boənən ivrədə fik bıkəmon: - Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi, de ısətnə azərbaycani sifarişi dəstgirşon kardə. Azərbaycani hukmətən, muxalifətən bəvon tam-tami işgəncon doydə, çəvon həxon çəşvindey darışdən! Çəmə kali tolışə bolionən bimi hiç reaksiya doydə nin, xəlvətiədə, “whatsaap qrupondə”, “inboksondə” “əcəb be bəvon",- votə kəsonən hestin. Hiç norohət bedə nin ki, çəvon rəyon de ısətnə azərbaycani murtəce iqtidari, muxalifəti rəyon sapeyəndı eqınidə. Əmənən rozimon ki, çəvon be səhv nin, əvon çe azərbaycani deşmençiətişon heste, bə kon devləton, "muttəfiqon" mənafe ziddə hərəkətonən be bəzneşone, əmo əvon çe Tolışi xəlqi deşmen nin! Çe kisə "səhvon" voteədə, ıştəni həmonə odəmi vırədə noe qərəke:- "Az həmonə vaxti çiç əkəym, çı curə əkəym?" Şinə boon, ıştəni bınəmon Ələkrəm Hummətovi vırədə:- 5 sor "pod rasstrel", peş eyəntosə 2004-nə soriən cəmən 11 sor “ömurlukdə" hıte, nışte. Bəy daim təklifon bin, bo vadoy ro, narşie! De Avropə təzyiqi vadoşone, ijən təklifon bin ki, bə heykəli səjdə bışu, nışe, narşie! Surgunşon karde! Isət çəmə şinə cıvonon, nuperəson, ıştən fik bıkənən, şımə joqo vəziyyətdə çı ğəror ədeyon? Kon roy əvıjniyon?... Fəxrəddin Əboszodə məhkəmədə, ıştə oxonə sıxandə votdə:- "Az ıştə rom ıştən vıjniyə, pidone bə mı 17 sor ne, 170 sor cəzo bıdənən! Pidone lap çımı xuni ekənən! Çımı har tılə xuno həzo-həzo fəxrəddinon pebərəsen! Az boştə xəlqi kardəyonım kardə!" Xosə tolışi cıvonon, nuperəson! Bovəmon heste ki, şımənən bə marde çəsi joqo dik diə kardə kəsondəyon! Hələ həzo soron çimi bənav çəmə yolə dədə Babəki (Pəpoki) bəmənış joqo roş noə, ısətən əmə çe Babəki votəyon de iftixari bə zıvon vardəmon: - 40 sor bənə ğuli jiesə, 1 ruj OZOD jie əfsəle! Əmə çe Babəki sonimon, Əmə Tolışonimon! Dumoş heste.
Redaksiya heyyəti. 
tolishstan.com
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Категории раздела
TMH XABAR [248]
TMMR XABARLAR [80]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [105]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Июнь 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0