19:15
Bə Tolışon Rusiya Federal Mədəni Muxtariyyəti təsis Qurultayı istirakçion mırociət:
Bə Tolışon Rusiya Federal Mədəni Muxtariyyəti təsis Qurultayı istirakçion mırociət:

Çəmə azizə bıyon, hovon, Tolışə xəlqi har kəs iyən bı xəlqi rostə bıyəti piyəkəson! Çı dınyo bınobəvaxtiku, çı tolışon səbəsoətəti ivrədə jimonkardə sərzəminədə, esətnə Azərbaycani keşvərədə har curi cinoyətiku iyən usulonku istifadə karde- karde, çı keşvəri hakimiyyəti bəştə dast vardə toyfə hukmət, oximinci 30 sorədə şınə bıə formədə, ıştə vaxtadə eqınyə iğtisodiyoti həmə tərəfo təmom viron, kisib karde, çı keşvəri sərvəton səpe ıştə monopol nəzorəti haşte, ko karde həmən jimoni bə çətinə vəziyyət eğande, çəmə məholo insonon(əsasən də cıvonon) yolə kuç karde, bəmə qarşı qləy demoqrafik genoside. Kuçon veni həm bo orisi zıvoni zıne həmən koy osond pəydokarde qorış bə Rusiya Federasiya bən. Çəmə zınəyo ımrüjnə rüj RF- də 300- 400 həso tolış jimon, ko həmən bəştə vətənədə mandə avlodon maddi komək kardən. Vətəni ixrocədə tolışon ən ve jimon kardə keşvər Rusiyəy. Im ve çokə koye ki, oximinci vaxtonədə çı Rusiyə məholonədə Tolışə Mədəni Muxtar təşkilaton bıno be qorış ve kon şedən həmən çı Rusiya Federasiyədə Tolışi Federal Mədəni Muxtariyyəti bınobe cəhd karde oktyabrə manqədən bıbusə, çəmə nıznə səbəbonku əçəy nəticon ləğv bən, ısətən əçəy bınobey qorış martə manqi 26 - də hozıəti şedə.
Baştə bıbu, bəqəm kardəmon!
Həmən çı RF- də bınobə TFMM- i vıjniyəbəkson həmən rəhbəronku navbənav ıştə rico karde piyedəmone:
- Çıknə navbənav votəmonbe, çı Tolışi xəlqi ən veni ivrədə jimon kardə RF məholonədə şanbə, şıtə rüji məktəbon soxte, təsis karde ıştə nəzədə oqətən;
- Kom məholonədə ım imkan nıbusə, ımrüjnə rüjü texniki imkanonku maksimum istifodə karde, Tolışon internet online məktəbon bıno karde bə nəzə peqətən;
-Çıknə məholonədə həmən RF har vırədə Tolışi ədəbi, musiqi, elmi- zıvoni iyən co cahononədə de ictimoi əsason dərnəkon, iyəti təşkilaton bınonoy ıştə nəzədə oqətən;
- Ədəbi- mədəni, musiqi kollektivon bınokarde qorə bə har kəsi ıştə dasto omə koməki karde ıştə nəzədə oqətən;
- Bə Tolışi xəlqi mentaliteti oşə idon bo dəvone həmən bə milli jimoni deştə ciddiyyəti nez be orzu kardəmon;
- Bo Tolışi xəlqi ozavziye qorış Mədəni- Maliyə Fondi soxte ıştə nəzədə oqətən.
Əmə, çı Tolış Mığon Mıxtor Muhaciri hukmət, de bıno karde piyə RF Tolışi Federal Mədəni Muxtariyyəti vıjniyəbəkəson har koədə ivrədə ko karde hozımon həmən bə vıjnəbəkəson iyən bə rəhbəron ovandi orzu kardəmon!
TMMR- vitse- prezident,
Boris Talischinski
TMMR Muhacir hukməti sər vəzir,
Rəhim Mirzəyev
Category: TMH Xəbon | Views: 84 | Added by: tmmrtalish | Tags: Boris Talischinski, Rəhim Mirzəyev . | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: