10:20
Çəmə Qazon
Çəmə Qazon.

(Hekoyə. Bıə əhfolate, əmmo nomon pesoxtəme)


 Qaz  dı fikon rəse bə çayxonə so, vindışe navadə qıle tojə Samara-15 mandə, çey şişə səpe nıvışdə bə "Havatdəm". Qaz ıştə Qaz 53 -ş  duz çə Samara15 vədə oqətışe, Qaz çı maşinədə evoe, ıştənış hozzoş karde, dəşə bə çayxonə.Hıjo dəşəcəğın binoş karde dı barzə sədo qəp je:
- Zə, jığoən hukumət bəbə, jığoən deşmonəti bəbe? Ha ruj çı qıle şey qıyməti rost kardən.Nati qıyməti rost kardən, ovi ğıyməti rost kardən, dukunədə ruəni ğıymət rost be, hıjo rost be-be şedə.Maştə isığiən ,qaziən qıymət rosy bəbe.Boy isə bıji, zə ıvon faşistin, faşist.
Qaz qəp je-je bə çayxonə çəşış novnie, vindışe çayxonədə 10 qılə xonəxo hıste, çəyən 6 nəfər bəni ey kunəde, odəm havatəkəsonin. Samara 15 şofer, Samara, dasədə telefon i tərəfə nışdəbe .Dimış qəte bə Samara, votışe:
-Zə, çımı boli, Samara, tı Urusiətda bəkəsiş, hiç əyoən jığo sıpəzoəti bedə? 
Samara dama be:
-Boli tı imi çımıku boçi xəbə seydəş,bışi çikoyət bıkə, bışi çı rəyoni icra yoiku, çı polisi yoliki xəbə bıstən, çımıku boçi xəbə seydəş?
Qaz lştə sədoş tikiən barz kardışe:
-Zə, çı rəyono yoliən , çı polisi yoliən..Əvon çokin bo camati pust karde.Çı xəlxi yardımi hardən, sosiali hardən, çı şəhidon puli hardən, həni komi bovotom.Polisonən  ha ruj cıvonə əğlon vanq kardən, torsovnoydən əvoni, votdən " Tı Feyzburqde jığo nıvışdə, tı yutubədə jəğo nıvışdə",  çı bıznlm həni çiç.Əvoni lu kardən vadoydən.Zə, Samara, bı polisonku insof, din ni.Kofirin, kofir"
 Çı qəpi bəpeştə Samara dasdəbə telefoni ukuştə, eştə səpo bə Qazi votışe:
-Tı vey qazin sıxan kardəş, ıştə xeyzono tono sədo bekarde zındəniş, əmmo çayxonədə zikkə jeydəş, ıştı palu mande xətoe, az şim.
Qaz dumu Samara dama be:
- Bışi-bışi Urusiəti pul tınış ğodor kardə, ısə kosibə Qazi bəğəm əkəniş.Diədə bımandoş, rə-di ıştınən qaz bebəşe.
Samara bə daşt beşe, vindışe Qazi Qaz 53 çəy maşini vəş qəte, bə dumuən ro ni.Oqarde ,çayxonə kəybəş okarde, bə Qazi votışe:
-Zə, bətı pravə doəkəs jığo-jığo bıbuy.Bo maşini oqəte vırə tumi siə bəbe, çımı maşini vədə oqətə? Boy piət ıştə "dranqliti".
Qaz ıştə vırədə nəyşte, votışe:
-Çımı maşini akumlyator hıtə, çəş bıkə, bıdə  çay peşomom, ctarteri bəqirdonom, maşini piətım.
Samara qeyzi qəte:
-Zə, tı mını bə das dənodəş, boy ıştə zibili piət, az şənim, rə bıkə.
Mıxləs çıvon qəvə-qəvə vey drozbe, Samara tov varde nıznışe, ome çı Qazi yəxədəş qəte, bekardışe çı çayxonədə.Qaz ım ko həniyən yol kardeş pie, bə Samara votışe:
-Iştı pəən çı ğəbədə beşo, az çay peneşomə maşini piətnim.
Sıxan hojo çı Qazi qəvədə mande, Samara çı Qazi quşi səpe çoko bərkə mırxıdış je, Qaz droz be bə zəmin.Çı zəminiku rost bədə çı Qazi qıle quş bə vəlokə oqardəbe, ıştənən bəni teyfi sı-sı doydəbe.  Qaz dılədə şoy-şoyəti bıkoən,  binoş karde bəni jeni bəme:
- Hiç eybiş ni, az kosibim, be xıvandim, əve tı mıni jedeş.İsə az bəznım çiç karde lozime.Votdəbiş bə poliş şikoyət bıkəm, ısə azən şikoyət bakam, tınən bəvindış.
Qaz ım sıxanon vote-vote şe Qaz 53 -ş bə xod dənoşe, romoşe bə rəyon polis məntəğə 
Polis mayor Jip Qazış vinde, rə əvış qəbul kardışe. Bə Qazi qəpi quş doəde Jip çı Qazi sıə quşış vinde, şo be, xəbəş se:
-Zə, rə bınışt, bınvışt.İminə çəy nomi bıvot, berdəm çı arade bebəşe.
Qaz votdə:
-Çəy nom Samara, çı Samaradə  "Samara 15" vardəşe, havate pidəşe.
Jip rə bə di bələdiye, bə Mersedesi zanq kardə: 
- Mersede, mamand, zaminədən bıbo, osmonədən bıbo Samara peydo bıkə, bı dəğuğə dı qılə patrul vığandəm.
 Çı patrulon bə di şe- ome ve dənıkəşe, Samara dı  "Samara 15 " ome.
Samara bə mayori çeşmə dəşədə, Jip bəçi sə jığo zikkə jeyde, çı sədoku ruşnon ukuşudə. Samara hiç dama bedəni, bedəni, Jip ıştə qəpi oroxnedə və votdə:
-Im vətəndoş ıştıku şikoyət nıvışdəşe, ti əvı nohəxədə kuə, əçı i qılə quş kor kardə.Çiç vote bəznış?
Samara sıftə bə Qazi votdə:
- Zə, Qaz, bə tı votdəbiş, polis bə xəlxi şikoyəti quş doydəni? Vindəş çəmə polişon bəştı i qılə quşi qoroş mıni bə dılə eqəteş pidə.
 Peşo ım sıxani Samara bə Mayor Jipi votışe:
- Mayor Jipov çımınən çı Qaziku  şikoyətim hışte, çıç lozim bə nıvışdəme.
Jip bə Qazi diəş karde,Qaz bə Jipi diəş karde, Jip xəbəş se:
-Tı çiç nıvışdə, kive ıştı nıvışde?
Samara  votoşe:
-Çımı nıvışdeyon çımı cifədə, çımı telefonəde.
Samara çi cifədə telefonış bekarde, ojış karde və votışe:
- Iştə quşi çok-çoki okənən və bə Qazi kardə qəpon quş bıdənən.
Telefondə çı Qazi  çayxonədə dı qazi-qazi kardə qəpon sədo omedəbe, "-Zə, çı rəyono yoliən , çı polisi yoliən..Əvon çokin bo camati pust karde.Çı xəlxi yardımi hardən, sosiali hardən, çı şəhidon puli hardən, həni komi bovotom.Polisonən  ha ruj cıvonə əğlon vanq kardən, torsovnoydən əvoni, votdən " Tı Feyzburqde jığo nivişdə, tı yutubədə jəğo nıvışdə" çı bıznlm həni çiç.Əvoni lu kardən vadoydən.Zə, Samara, bı polisonku insof, din nı.Kofirin, kofir"
Haaa ıyo Qazi qədə-qədə qazış beşe. Bəni tıpə kameri çey vo beşe, beşe..dıləvunə be.
Jip ıştənış sıftə qinış karde, peşo qətışe çı Qazi yəxədə, votışe;
-Zə, sıpəzoə, tı əmənı bə das dənoə? 
Peş ım qəpi Jipən çı Qazi səlomətə quşisə çıko qıle silliş vadoe, Qaz eqine bə Samara lınq.Qaz:
-Samara, qələtım kardə, ıştı pə qu bıbo bəçımı qəp, bıbaxş mını.
Samara dimış dəte bə Jipi :
-Həmro Jipov, az ım sədo bə co vırə kopirovkəm kardə.Əmmo az şikoyət nıvışdənim, dı hiç kəsiən kom ni, çıko bıbo əmə i divojimon.Əğər dımı həni  koon ni az bışim.
Jip bə Samara dimi sıre, votışe:
-Bəle  şe bəznon, əmmo mını sərosnən, çıko be şımə ım sədo nıvışdone? 
Samara zıvılə sırəş karde, jıqo cəvobış doe:
- Şımə jığo zındon lm millət qıle ıyo de kunətəti məşğulin, ney. Çəmə milləti çı Qazədə har vırədə hıste.  Im Qazon  Urusiətdə bə Qazonki  bəpe dərs bıstənin.Əyo jəğo kunədon hıste, ıyo əvoni milli qərəmon zındən.Çok az şim, ım Qaz şımə Qaze, şiş kardon bıkənən.
 Samara beşe şe, Jip çı Qazi dasdə bə qazış təmom se bəpeşt əvış vadoe.

Şirəli Əlyar Ağayev

Category: Tolışi poeziya | Views: 88 | Added by: tmmrtalish | Tags: Şirəli Əlyar Ağayev | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: