search
menu
person

NEWS AND UDATES


21:27
Çəmə yol!
Çəmə yol!

Çanə oxo dvu bəbe şər bəbe,
Çanə xəlğe pyikəsonım xar bəbe?
Oxoy ki həx oşko bəbe cər bəbe,
Bətı bıhton votə qəvon bəben lol,
Çəmə sipriş,çəmə rəhbər ,çəmə yol!

 
 
Betı həni qiləvoən qındəni,
Xəzri oməy insof mırvət zındəni,
Çe tolışi bılbılonən handəni,
Tıni çaşin kəynə bomeş bı məhol,
Çəmə sipriş,çəmə rəhbər ,çəmə yol!

Iştı nocon,ıştı çəşo qırd oməy,
Piəmerd biş,həşi piəy sard oməy,
Dardon səpe ğəribəti dard oməy,
Deştı dardi çəmə dılon be çığıl,
Çəmə sipriş,çəmə rəhbər ,çəmə yol!

Voə voydə bə Tolışə bandon emedə,
Fəxrəddini jimon şedə ğəmədə,
Əli Nasir kırdi jedə bəmedə,
Xıdo dardış eçın qətə bəmə bol,
Çəmə sipriş,çəmə rəhbər ,çəmə yol!

Deşmeni jəy həxe votə qəvisə,
Ome nıznəyş ıştə inə ğəbisə,
Vallah qonə dard əbıni bımisə,
Osmononən de bəmedən bəştı hol,
Çəmə sipriş,çəmə rəhbər ,çəmə yol!

Isət bıznən kiye,kome Ələkram,
Xəlğe roədə sutə şome Ələkrəm,
Tolış ıştı barzə nome Ələkram,
Çe Zərdüsti,Atropoti,Həzi xol,
Çəmə sipriş,çəmə rəhbər ,çəmə yol!

Ostoroədə Şindon tıni bə çəşe,
Lik,Masalən,Lankon tıni bə çəşe,
Halabıni bandon tıni bə çəşe,
Tolışston çəmə vətən,çəmə dıl,
Konco mandiş ,çəmə rəhbər ,çəmə yol!

Zabil Mədoj

tolishstan.com
Category: TOLIŞİ POEZİYA . | Views: 79 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $