19:46
Daynəti

Daynəti.
Hekoyə.
Şair, ənvışt Ədalət Əkbəri bəmı zanqış karde, boyəndı kef-əhfoli qəp je bəpeşt, parsiş karde, çiç kardəş, çiçi handəş? Votıme çı flinkəsi nıvıştə tarixi əsəri handəm, əmmo heççi sərəsdənim. Çımı məsəyon co şeye, ıjo nıvışdeyon təmom co şeye.Tarixış bə cırt-pırtış oqondonyə.
Ədalət sıre-sıre votışe:
-Zə, şinə bo, ə kitobi mahand, ıştə sə xərob məkə.Əv hələ nıvışde çəmi zındəni. Bə muəlıfi bovə məkə, "jıqo" bıbo bəçe nıvıştə kitobi dılə.
Xəbəm se :- Boçi?
Ədaləti vote:-Az ə muəllufi çok zındəm, bəçey fərasətiən bələdim.Dı kom məğsədi nıvıdəşe zındəm. Çoki botono çəmə hamsiə diədə bıə qıle əhfolat qəp bıjənim, tı dəbərəsış. Çəmə hamsiə diədə Mahmud nomədə qıle pəltəkə zoə hısdebe.Çı Mahmudi dədə- nənəş nıbe, qıle piəjenə nənəş hısdebe.Mahmud əskərəti orexne bəpeşt diədə qılə kinəş pudə.Əmmo bo daynəti ki bıvğandi zındənıbe .Nənə votdə:
- Mahmud, bə Qılə ( Qələm) məllimi bıtot, bədə əv bışi bo daynəti karde.Əçı bəmə əvlodətiən rəsdə.
Mahmud votdə:- Nənə, Qqqılə, səvodine, əmo, zzzzıvonış tttele.
Nənə bə Mahmudu quş doydəni, Qılə vanq kardə, əy vığandə kinə kəy bo daynəti.Qılə məllim, tanədə kəstum, sipiə şəy, qiədə qəlustuk bo daynəti şədə, Mahmudən dumu ey eqinede. Mahmud nışdə kinəmon key vədə bə bəlelə doy bınədə.Nim sat bəçəton Qılə beşedə çı kinəmon sodə, omedə çı Mahmudi tono və votdə:
- Mahmud, kinəşon nıdoe.
Mahmud çı cifədə qıle siqaret bekardə, kəşe-kəçe parsi kardə:
-Qqqqılə, mmməllım şimə çiçion vvoteku, kkkinəşon nodoe.
Qılə votdə:
-Votımeki Mahmud səğıre, yetime, çı əskərədə omə, səvodış ni, hələ kooş peydo kardəni, dı nənə pensiyə judə, zıvonədə pəltəke..
Mahmud votdə:
- Bbbımand həni.
Çə koy ddaynə Qqqılə bəbe,
Jjjıqo bəçi ddılə bəbe.
Əmə xeyli sırimon peşo Ədaləti votışe:
-Se manq bəpeşt xəbə beşeki, Qılə məllim ə kinəş boştə zoəş sə.
31.01.2021.
Şəkildə bunlar ola bilər: 2 nəfər, ayaqda duran insanlar, ağac, dağ, çöldə və təbiət

 

Şirəli Əlyar
Category: Tolışi poeziya | Views: 80 | Added by: tmmrtalish | Tags: Şirəli Əlyar | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: