22:11
De Moə Zıvoni ruji anqıl - Ovardemon prezident - Ələkrəm Hummətzodə.


De Moə Zıvoni ruji anqıl - Ovardemon.

Xosə tolışon, xosə cıvonon, xosə ohilon, xosə piəmerdon, xosə piəjenon, çəmə xəlği sonon iyən fərzəndon! Çoknəy zındon fevralə manqi 21, dınyoədə beynəlxəlğə moə zıvoni ruje. Əmə tolışonən bənəy dınyo həmə xəlğon ıştə zıvoni, qərdəni kəşe, əy ovc karde həxımon heste. Az bə şımə dı idə ruji anqıl çəşruşini dodəm! 
Çımı xosə xəlğ bəşəmə vir əvım dəğande pidə ki, çəmə zıvoni ımrujnə ruji hol çokənye! Çəmə Tolışstoni paytaxt Lankonədə çəmə zıvonədə nə qılə rujnomə, nə qılə manqnomə ( jurnal) beşedə. Az hələ vindəsədo, radio barədə hiç çi votdənim. Çəmə kali mərdə tolışon Bokudə deştə zəhməti 1- 2 qılə rujnomə vadoydən. Oxo Ozobiconi hukuməti Avropa iyən dınyo həmə beynəlxəlğə onemonon vədə çəy keşvəri həndəvərədə jiə har qılə xəlği zıvoni, fərhənqi, tarixi ovc kardev roədə ehdəş peqətə. Imən əy votedə ki, Ozobiconi marzi dılədə jiə har qılə xəlği zıvoni ovc kardero bəpe bəvono de xəlvori pulon co bıkə. Çoknəy vindon , ım hukmət çəmə zıvoni ovc karde vırədə, çımi vəynə çəmə zıvoni ni karde roədə bəşəv- bəruj hımıcımədəy. Şımə hiç ıştəku parsedon, boçi çəmə zıvon əvoni jıqo norohət kardə?! Bəçəyro ki, zıvon çe har xəlği orəxnə bastione. Zıvon qin bey əy qəp jə millətən nav zıvoni qin bedə, ni bedə. Imonən əmənışon ni karde pidə. Əmə de jıqo holi hiç kəynə rozi bey əzınimon. Imruj tolışə fərzəndon bəpe həmə çe ivo ıştə zıvoni sərboz bıbun! Zıvoni sərboz bey iqlə əv ni ki, ıştə zıvonədə qəp bıjəni ya rujnomə vadəy. Zıvon bəpe çəmə tolışon har rujnə kardə ğəzənci əbjor bıbu. Imən əve ki, tolış bəpe deştə zıvoni ko bıkə, deştə zıvoni hukməti xononədə qəp bıjəno, bı zıvonədə har curə sənədon bınıvışto. Mılxəs tolışi bəpe ıştə hukməti sunonış bıbu. Co ro ni. Qirəm əmə pidəmonebu çəmə şinə - şəkə nənə zıvon nımardo, bəpe ıştə dəvləti bərpo bıkəmon. Iştə dəvlətmədorəti bə dast vardə xəlği zıvon jidə, ovc bedə. Tolışi, tolış bey iqlə roş heste, çəy moə zıvon bəpe çəy çəşi qılı bıbu. Çəmə ənkon çəmə ım xosə zıvonışon bo əmə haştə, çəmənən ğarze ım zıvoni jıqoən bəştə peşonə oməyon bırosnəmon. Bı koədə de şəvon, de rujon bəpe ko bıkəmon. Tolışə zıvon çe har tolışi namuse, çəy be - nıbeye. Boənən ıştə namusi, ıştə be- nıbey qərdəni bıkəşəmon, mahaştəmon kujon əy çəmə dasto bıstənon!
Şıməni de “Moə Zıvoni “ ruji təbrik kardəm, hərəbaxt bıbən çımı xosə xəlği fərzəndon!

Şımə prezident - Ələkrəm Hummətzodə.

20. 02. 2019- nə sor.
 
Category: Taliys | Views: 490 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: