/ Новости сайта / TALIŞH / Fəxarət çiçe bə çiçi lazime ?
03.06.2020

Fəxarət çiçe bə çiçi lazime ?

78 0 TALIŞH
Fəxarət çiçe bə çiçi lazime ? 


İRAN TALYSH .


Səlom hurmətinə boliyon iyən hovon . Dınyoda ğədimə vaxdon ku jığo , ım ko hıjo niyonada bə , ısətən niyonədəye . Az ışdəku hiçi vote pidanime , pidame tarixoku kali çiyon bıvotom şımənən bə  sə dəşijon , ım koy boçi lazıme , bə çiçi qorna kardedən . 
 
Hələ ğədimə vaxdonada era ku bə nav Yunanon ğəhramanonada qılə Arxiles nomədə odam bə . Tarixədə ve ğəhramanaton nıvoşdan , ım odami haxo dastanon ,əsəron hısdin . Çımi bə peşd , bə odami jığo votedabin , guya əçə ma əvij əğlətiyədə bə  muğədəsə ovi dılə dəğandaja , əçə i qılə nıq bə ovi qıniyə niye .  Mardiyədən əv bə nıqi qıniyə oxu qoruş marde . Əvi də bədəni kışde bənəm bedənıbe , fılon rəvayəton duz kardajone .

Bamon bə çəmə keşvər Azərbaycan , Dədə Qorqud dastanı bəbe vote , Koroğlu bəbe vote , Nəbi bəbe vote  və s. Jığo bəyəndı peqnə koyun bəbe vote . 
 
Ban peqatamon Babəki , Babəki nomi qoruş çənədə cohilon dımi fəxır kardedən , votedən əv tarixədə hıjo canqij kardaje . Tarixədə bıçmi qoruş çənədə canqon hısdin . Tırkon votedən Babək tırk bə , çə tırkon ğəhramane , boçi ım koyun bedən . İnsonon dışdə dəvardə tarixi fəxır kayj pidajone bəçə qoruş , i qılə səbəb ıme . 
 
20 minci əsiro oxonada 90 ci sornada bə hadisonən çı Tolışon fəxarətə tarixi hadison bən , ımı həməkəson zınedən . İ qılə ko hısde , əvən ıme çəmə kali boliyon jığo bızın ım koy niyo karde , bə co keşvəron nom nıvoşdə , guya tolışon bə hiçi şe bəvəc nin iyən co məsəlon . Zındənim ım koy zıne zıne , ya nızne nızne kardedən , ımi bəznem vote ım hiçiyən çokə ko ni boliyon .
 
Har keşvərədə ,Hukmətonada  instuton hısdin , ım instutun insoni çokna idarə karde , çı insonon çı fikir kardedə , insonon bə kom tərəf bardero Alimon ko kardedən  .  Bə piyo vota dastanon , tarixi koyun həminə instoton  çı məsəlon səpe koyun kardedən , iyən ışdəku əlavə fiķironən vəy  dəğandidən . Imi boçi kardedən , Milləti əğəm fəxarətə vırəj nıbusə həminə millət məhv bedə , çə milləti fəxarətij nıbə odəmon ışdəni də co milləti fəxr karde şedə çəğonan “ asimliyasa “ bedə .  Bəçə qoruşən im ko ve yolə koye , ımı har kəs bə sə dəşo  , çı milləti fəxarəti navi səyj pidabojonsa həminə odamon navi ım millət bəbe bısdano. Im ko bə har milləti aide çəmə millətən əçəvon dılədə .

Ruslan Almaszada .
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: